ستارههايچلسيوتاتنهام درصدرلیستخریدرئالمادرید

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اولويتباشگاهرئالمادريددرنقلوانتقاالتتابستانيخريدستارههايدانماركي نوشت: باره اين در «سان» روزنامه است. چلسي و تاتنهام باشگاههاي بلژيكي و انگليس برتر ليگ از تابستان در مادريد رئال باشگاه خريد ليست صدر ستاره 2 هستند.كهكشانيهابرايكريستيناريكسنازتاتنهاموادنآزارازچلسياقدام پوند ميليون 50 بازيكن دو اين جذب براي آنها اوليه پيشــنهاد و كرد خواهند خواهدبود.گفتهميشودهردوبازيكنفقطيكفصلباباشگاههايشانقرارداد مجبور درآمد كسب براي قرارداد، تمديد عدم صورت در باشگاهها اين و دارند

شد. خواهند آنها فروش به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.