منچسترسيتي-ولورهمپتون هفتهبيستودومليگبرتر

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

االن تا كه منچسترسيتي براي است. ولورهمپتون تنها رسانده، ثمر به تورنمنتها تمامي در گل 96 امتياز 3 كســب فقط جدول صدر به نزديكي راه بعد به اينجا از ميداند خوبي به گوارديوال اســت. كوچكترينلغزشيميتواندبهبهايازدسترفتن دوست اصال خاطر همين به شود. تمام قهرماني نداردتيمشولورهمپتونرادستكمبگيرد.سيتي و شود حفظ امتيازي 4 فاصله همين تا ببرد بايد دادند، شكست را صدرجدولي ليورپول گذشــته ليگ رقابتهاي دوم و بيست هفته بازي آخرين در ليورپول همان به نزديكي براي برتر ليگ در امروز از خانه در بايــد منچسترســيتي انگليس، برتر كرد. خواهند ديدار هم با سخت پيروزي از بعد كند. پذيرايي ولورهمپتون مشخص سيتي براي حاال برايتون، مقابل ليورپول شدكهبرايعقبنيفتادنازقافلهقهرمانيبايداين براي نيز ولورهمپتون كند. خود مــال را امتياز 3 و برد جز چارهاي جدولي هفتم واتفورد به رسيدن هفتههاي در كه تيمهايي ندارد. امتياز 3 كســب

منچسترسيتي

جام در آلبيون بورتون مقابل گل 9 با پيروزي از بعد اتحاديه،سيتيزنهاحاالبهبردمقابلولورهمپتون تيم روحيه بورتون مقابل پيروزي هستند. اميدوار پپگوارديوالرابرايادامهفصلباالبردوحاالنوبت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.