امري:بیرونازخانهخوبنتیجهنميگیریم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تنها نه تا خورد شكست صفر بر يك وستهميونايتد همشهرياش برابر آرسنال دادن دست از خطر بلكه نشود، بهتر انگليس برتر ليگ جدول در شــرايطش اسپانيايي سرمربي امري اوناي كند. حس هم را منچستريونايتد به جايگاهش هم بايد ما نگرانم. «من گفت: تيمش خانه از بيرون عملكرد از گاليه با آرسنال در ما باشــيم. جنگنده خانه از خارج بازيهاي در هم خانگي، بازيهــاي در از بيشتر بايد هم امروز نميكنيم. كســب جالبي نتايج خانه از خارج بازيهاي دقيقه 90 در بتوانيم اگر ميكرديم. تحميل حريف به را خودمان بازي اينهــا داشت.» خواهيم بهتري وضعيت كنيم، بازي بيشتري كيفيت با و جنگندهتر اين كه گرفتم تصميم «من داشت: اظهار هم اوزيل نيمكتنشيني درباره امري من اما باختهايم و بردهايم اوزيــل با ما هســتند. بهتر بازي اين براي بازيكنان بازيكنانيراانتخابكردمكهلياقتبيشتريبرايبازيدراينمسابقهداشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.