فینال بینجوکوويچوفدرر؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

که آماده آنقدر است؛ آماده و سرحال فصل ابتداي همیشه فدرر

سطح همین با دنیا تنیس شماره3 مرد زد. حدس را واقعياش سن نميشود

را استرالیا اوپن فینال در حضور طعم بار چندمین براي نميبیند دلیلي آمادگي از

6 کند. تکرار را داده انجام گذشته ســال دو در که کاري همان دوباره ميتواند او نچشــد؛ یک دارد. را هفته دو عرض در کردنش یاري توانایي هم بدنش و دارد تورنمنت این در قهرماني در حتي باشد، خطرناک ملبورن رقابتهاي در همیشه ميتواند مصدومیت بدون بدن با آماده، فدرر دو در هم دو هر اینکه و جوکوویچ باالي آمادگي سطح البته و مورد همین به توجه با پس ســالگي. 38 کدامشان هر که استرالیا اوپن پرافتخار تنیسباز دو ژانویه، 26 روز بود امیدوار ميشود هستند جدول طرف نیست کسي فینال به رسیدن مسیر در که است این اما سؤال بگیرند. قرار همدیگر رودرروي دارند قهرماني 6 مایورکایي تنیسباز این نباید هیچوقت کرده ثابت تجربه است. نادال رافائل اولي چرا؛ شود؟ دو این راه سد که سفت سطح با زمینهایي روي بازي براي داده نشان گذشته نیم و سال یک در نادال ولي گرفت دستکم را نظر به و نیست مساعد هم او بدني وضعیت گذشــته مورد این از نميگذارد. را الزم انرژي و دارد مشــکل کسي چه دیگر کند. نرم پنجه و دست ریزودرشتي مصدومیتهاي با هم هفته دو این طول در ميرسد سطح به است چندماهي و چشیده را نیمهنهایي در حضور طعم که نیشــیکوري کي ميماند؟ باقي و نهایي یکچهارم در حضور براي بیشــتر را نیشیکوري بشود شاید رســیده؟ مطلوب آمادگي که عملکردي به توجه با آن از بیشتر ولي کرد تصور نیمهنهایي در حضور براي خوشبینانه

2018 سال کروات تنیسباز این چیلیچ؟ مارین است. غیرممکن تقریباً داشته اخیرا

واقع در باشد. نهایي بازي در حضور متقاضیان از یکي ميتواند و نداشته بدي

کشیدن چالش به براي بیشتري بخت اندرسون، کوین کنار در او

گرنداسلمها در بازيشان ظرفیت و دارند قهرمانها

دادهاند. افزایش را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.