خـــبرها سرخط

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ملی موزه اول فاز شد قرار موزه اجرایی هیئت مصوبه طبق

چهلمین با همزمان و بهمنماه پارالمپیك، و المپیــك ورزش،

برسد. بهرهبرداری به انقالب پیروزی سالگرد میگوید: ورزش وزیر حقوقی و پارلمانی معاون خادم، امیررضــا

هزار ۰1 به كشــور نیمهتمام پروژههای از بهرهبرداری و تكمیل «برای

است.» نیاز اعتبار ریال میلیارد آكادمی در هندبال برتر استعدادهای المپیاد منتخب ساحلیبازان

دادند. جسمانی آمادگی تست المپیك، ملی كمیته تصمیم با كشورمان اسنوكر ملیپوش حیدرینژاد، احسان بازیكنان، بهترین از یكی عنوان به جهانی جام توپ 6 مسابقات برگزاری

شد. اصلی مرحله راهی پنجشنبه كبدی، برتر لیگ رقابتهای دوره سیزدهمین سوم هفته

میشود. برگزار تهران در دی 7۲ آنتون با مصاف در استیل تاتا شطرنج رقابتهای در مقصودلو پرهام خورد. شكست صفر -1 نتیجه با ۹۹6۲ ریتینگ دارای اوكراینی كربف ثبت از توكیو ۰۲۰۲ پارالمپیك و المپیك بازیهای برگزاری كمیته

داد. خبر داوطلبانه فعالیتهای برای نفر هزار 186 از بیش نام حضور برای و فینا بورسیه دریافت با شنا ملیپوش غالمپور، ســینا

میشود. تایلند عازم شنا جهانی فدراسیون تمرینی كمپ در شبنمفرشادجو،بازیگرسینماوتئاتر،باپیوستنبهكمپینپاسگل، در موفقیت برای ایران فوتبال ملی تیم بازیكنان به كرد دعوت همه از

بدهند. انرژی آسیا ملتهای جام همگانی ورزش توسعه و فرهنگی معاون حكم جوانان، و ورزش وزیر

كرد. امضا احمدی عبدالحمید نام به را اراك شهروند تیم دو دیدار والیبال، فدراسیون لیگ سازمان اعالم با

شد. برگزار تماشاگر بدون خراسان پیام و حریفش مقابل ۹1۰۲ سال بازی اولین بوهاتوف اسكرا والیبال تیم

برد. صفر -3 نتیجه با را بدزین اماسكی بهترین :«كوالكوویچ گفته كاله والیبال تیم سرمربی عطایی، بهروز

بود.» ملی تیم سرمربیگری برای گزینه تیم با امید تیم اردوی از هاكی فدراسیون سرپرست اباذری، حسن

است. راضی تركیه تصویب با هندبال فدراسیون تیم ســابق رئیس رحیمی، علیرضا

بماند. اجرایی هیئت عضو میتواند پیشنهادی اساسنامه حضور قصد تهران استان وزنهبرداری هیئت رئیس فرهادی تورج

ندارد. را آینده انتخابات در دست از غم در كاراته فدراسیون سابق رئیس فرجی، محمدصادق دادنوالدهخودبهسوگنشست.خبرورزشیمصیبتواردهرابهخانواده

میگوید. تسلیت فرجی داغدار از بیش حضور با كشور بوكس مربیان آموزشی ســمینار روز اولین جهانی فدراسیون مربیان كمیته رئیس كوشیر آدام تدریس با مربی ۰۵

شد. شروع آیبا بوكس و هندوستان فیلیپین، سوریه، عراق، پاكستان، خارجی كشــور 6 سبز چراغ چابهار بوكس بینالمللی تورنمنت در حضور برای قزاقستان

دادند. نشان نوجوانان هدایت برای بوكس جوانان ســابق مربی مهدیپور رضا

دارد. باالیی شانس جوادسلیمی،محمدمحمدخانی،مجیدقربانی،كیكاووسسعیدی، فرانســه جهانی لیگ در قضاوت برای گوزلزاده المیرا و صوفی مــزدا

كردند. ثبتنام به اعزامش خبر جوانان و نوجوانان كاراته سرمربی خوشقدم، سمانه

كرد. تكذیب را پاریس جهانی لیگ شهید سالن در دی 8۲ كاراته آزاد سبكهای سوپرلیگ دوم هفته

میشود. برگزار افراسیابی حمیدرضاحصاركی،رئیسانجمنساواتهایراناعضایهیئترئیسه

كرد. معرفی را انجمن این و ارمنستان صربستان، كرواسی، قزاقســتان، چین، تیم 6 حضور جام فرنگی كشتی بینالمللی مســابقات در شركت برای فلســطین

است. قطعی (اندیمشك) تختی جهانپهلوان با پنجشنبه روز بزرگســاالن ملی تیم اردوی به دعوتشــده آزادكاران حضوردرآكادمیملیالمپیك،درتستآمادگیجسمانیشركتمیكنند. فرنگیكار ۰1 و بزرگسال فرنگیكار ۰6 اسامی كشتی فدراســیون تختی جهانپهلوان جام بینالمللی مسابقات در شــركت برای جوان

كرد. معرفی را (اندیمشك) و بویری ملكمحمد اسفندیاریفر، مهرداد (سرمربی)، باوفا حمید هدایت شــربیانی، مهدی سرپرستی با (مربیان) روشــندل محمود

دارند. عهده بر را تختی جام در جوان فرنگیكاران كشورهای از خارجی مهمانان است، تالش در كشتی فدراســیون در تختی جام خارجی تیم 6 جمع به هم دنیا فرنگی كشتی صاحبنام

شوند. اضافه اندیمشك میزبانیاندیمشكدرسیونهمیندورهمسابقاتبینالمللیكشتی از شهر این و شد قطعی بهمن 4 ۵- در تختی جهانپهلوان جام فرنگی

است. فرنگیكاران پذیرای بهمن، ۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.