كوالكوویچ:خودمنمیگویم مقصرموبایدتیربارانشوم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

است. بوده تیمی كار كه چرا كنم تعریف آوردیم، دست به كه نتایجی و خودم از ندارم قارههاست. قهرمانان جام برنز مدال است تعریف و احترام قابل واقعا كه نتایجی از یكی اولین بردیم؛ را ژاپن و فرانســه ایتالیا، آمریكا، باختیم. برزیل به فقط ما رقابتها آن در مدالدرتاریخوالیبالایران.منمسئولتیمهستمامامقصرناكامینه.چرادنبالمقصر میگردید؟چهانتظاریداشتید؟كمكاریچیزدیگریاست.میتوانیمبگوییمكیفیت نتایج شوم. باران تیر باید و مقصرم بگویم خودم به آینه در نمیتوانم اما نداشتیم خوبی

است.» ورزش از جزئی

ندارم دستیارانم با اختالفی

رودرروی ماهه پنج تأخیر با والیبال ملی تیم سرمربی كوالكوویچ، ایگور رفتنش از حرف جهان قهرمانی سیزدهمی با كه او نشست. خبرنگاران بوداماباسرپرستیافشینداوریدرفدراسیونقراردادشراباایرانرسمی است. شده اضافه آن به پیوســتی تنها خودش قول به كه قراردادی كرد. با زودتر نتوانستم «متأسفم میگوید: مونتهنگرویی مرد حرفی هر از قبل

باشم.» شما سؤاالت جوابگوی تا هستم اینجا حاال و كنم صحبت شما

نكردم تمدید قرارداد من

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.