یاوری:فیبااعلام کردمانیستیم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تیمبسكتبالپتروشیمیبندرامامازمدتیقبلآمادهحضوردرجامباشگاههای مسابقات در حاضر تیمهای فهرست از تیم این رسید خبر اما بود شده جهان این در بندرامام پتروشیمی باشگاه مدیرعامل یاوری، شاپور است. شده حذف بارهمیگوید:«نامهایازطرفهاگوپخاجیریان،دبیركلفیباآسیادستمان پتروشیمی و میشود برگزار سنتی شكل به جهان باشگاههای جام كه رسید البته نمیدانم. را ماجــرا جزئیات فعال نیســت. مســابقات این در بندرامام

شود.» اعزام تیم تا هستند مسئله این پیگیر باشگاه و فدراسیون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.