زمانپور:قدمها بایدحسابشدهباشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

به باید بسكتبال سوپرلیگ پلیآف مرحله در آزاد دانشگاه بانوان بسكتبال تیم بعد آزاد دانشگاه سرمربی زمانپور، آزاده برود. بندرعباس بسكتبال خانه مصاف ازدومیاشدرگروهمیگوید:«درروزیكهبایدخوببازیمیكردیماشتباهات این با دادیم. دست از گروه در را صدرنشینی و دادیم انجام هیرو مقابل فراوانی بندرعباس با رویارویی درباره داریم. زیادی برنامههای هنوز نیستیم. ناامید حال درپلیآفهمتأكیدمیكنمفرقینمیكندباچهتیمیبازیداریم.هرمسابقهای ما میجنگند. برتر تیم چهار به صعود برای تیمها همه و دارد را خود حساسیت برداریم.» شده حساب باید را بعدی قدمهای و میرویم پیروزی برای قطعا هم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.