باختمونزاباغفوردر هفتهچهارمدوربرگشت

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سری لیگ برگشت دور چهارم هفته در ایرانی پشتخطزن با مونزا والیبال تیم تماشاگر 1۹13 برابر 3-۲ نتیجه با بود راونا مهمان كه تیم این باخت. ایتالیا میزبانشباخت.امیرغفورپشتخطزنمونزاكهلقبامپراتوررایدكمیكشد، مونزا گرفت. امتیاز 3 فقط و كرد بازی فیكس تیمش برای دوم و اول ست تنها

ایتالیاست. سری لیگ ششم تیم امتیاز 4۲ و شكست 8 پیروزی، 8 با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.