رضایی:ازاهمینامروزبایدشروعكنیم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

كار و گرفتیم را صعود جواز ما صورت با تا میشود شروع امروز همین از ما تمریناتمستمروبرنامهریزیخوب، پلیآف سخت روزهای برای را خود

كنیم.» آماده این برتر گلزن اعتدادی، فاطمه تأكید پلیآف به صعود از بعد هم تیم كمك توانم حد در «مــن میكند: كردم.تیماستعدادهایخوبیداشت ابتدا همان از داشتند. كار به نیاز كه هدفمندپیشرفتیموهرهفتهبهتر شدیم.ضعفهایتاكتیكیدرحمله جا هنوز كردیم. برطــرف را دفاع و و شد تجربه ما برای بازی هر داریم. به هم اكنــون و كردیم پیشــرفت ملیحفاری با ما رســیدیم. پلیآف و است صدرنشین كه میكنیم بازی شكست با تا شود آنالیز خوبی به باید حال هر به شویم. شگفتیساز آنها هم روز به روز و است ســختی لیگ

میشود.» سختتر در رفســنجان مس فوتســال تیم برتر لیگ مقدماتی دور هفته آخرین جمع در حضــور مجوز فوتســال، ۲1 روز از تا گرفت را برتــر چهارتیم پلیآف مرحله در را كارش بهمــن 4 برد، 11 بــا تیم این دهــد. ادامه 37 با مجموع در و باخت پنج تساوی، ردهبندی جدول چهارم جایگاه امتیاز داد. اختصاص خــود به را برتر لیگ مس تیم ســرمربی رضایی، عاطفه رفسنجانپسازبرتری6-یكمقابل بعد دور به صعود و ســاری استقالل میگوید:«اینمسابقهاسترسزیادی ضمن داشت. همراه به بازیكنانم برای اینكهسهبازیكنسهكارتههمداشتیم كهبهمانمیتوانستندكمككنند.هر ساری تیم مقابل در خوبی بازی چند و ببریم توانستیم فقط و ندادیم انجام صعود جواز بازی امتیاز سه كسب با

بگیریم.» را پلیآف به جایگاه جابهجایی به توجه با او

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.