تجربهکموصب­رکمتر پاشنهآشیلف­رهاد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

حمله فرهاد مجیدی به کمیته فنی فدراســیون فوتبال قبل از آن که بیانگر اختالف و شــکاف موجود میان سرمربی تیم امید و برخی اعضای کمیته فنی باشد و اختالف طرفین را علنی کند، نمایانگر تجربه اندک فرهاد است. فرهاد را دوست داریم و دلمان میخواهد با تیم امید نتیجه بگیرد. موفقیت او با تیم امید، از آن دســت اتفاقهای چند سر برد است؛ هم فوتبال ما بعد از سالهای طوالنی به المپیک میرسد، هم یک چهره جوان و جذاب، آینده مربیگری خود را تضمین میکند و تبدیل به مهره سوخته نمیشود و هم حمید استیلی که دو ســال خالصانه برای تیم امید زحمت کشــید، مزد تالش شبانهروزی خود را میگیرد. فرهاد از آن دست چهرههایی است که حضورشان در هر لباسی - چه بازیکن، چه مربی و چه حتی مدیر- به نفع فوتبال است، چهرههایی که هوادار دارند و مردم را با فوتبال آشتی میدهند اما با تجربه کم و صبر کمتر فرهاد که پاشنه آشیل اوســت، چه کنیم؟ فرهاد را در دوران کوتاه سرمربیگریا­ش در استقالل هم عجول و واکنشی دیدیم. این که شکست در بازی دوستانه، فرهاد را چنان به هم بریزد که علیه کمیته فنی حرف بزند و دنبال توجیه شکســت باشد، به شدت نگرانکننده است. فوتبال برد و باخت دارد و مربی به همان اندازه که نباید بعد از پیروزی، گرفتار غرور شــود، بعد از شکست هم نباید دست به حربه فرار رو به جلو بزند و خواسته یا ناخواسته تنش ایجاد کند. به ازبکستان باختیم،بدهمباختیم­امامگرغیرا­زایناستکها­صوالبازیدو­ستانهمیگذا­ریم تاضعفهایما­نراپیداکنی­م؟یعنیضعفتیم­امیدفقطیکن­فردرکمیتهف­نی بودهاست؟!یعنیاینشکس­تهیچپیامدی­گریبرایکاد­رفنیتیمامی­دنداشت؟ نه، قطعا اینگونه نیست... این تیم نیاز به کار بیشتر و جدیتر دارد... کار بیشتر یعنی کار تماموقت، یعنی کم کردن مســافرتها­ی خارجی و تماشای بیشتر بازیهای لیگ، یعنی چســبیدن به تئوری و تمرین و تحقیق و آنالیز و هر کار دیگری که برای موفقیت این تیم الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.