عزتاللهي:بعدازمشورت­با پورعليگنجي­اینباشگاهر­اانتخابکرد­م

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

باشگاه یوپن در مراسمي از 4 بازیکن جدید خود در فصل جاري رونمایي کــرد کــه یکي از این بازیکنان ســعید عزتاللهي بود. هافبک مليپوش کشورمان در این مراسم در مورد علت انتخاب یوپن گفت: «فصل گذشته دوران خوبي نداشتم و به خاطر مصدومیت بخش زیادي از فصل را بیرون بودم. ضمن اینکه با باشگاهم در روسیه اندکي اختالف نظر داشتم. وقتي پیشنهاد یوپن رسید، با یکي از بازیکنان و دوستان خوبم که سابقه بازي در این باشگاه را داشت، مرتضي پورعليگنجي، مشورت کردم. او حرفهاي خوبي در مورد یوپن زد و توصیههایي از او گرفتم و این باشگاه را انتخاب کردم.» او در مورد اینکه آیا از حضور در این باشــگاه رضایت دارد، نیز گفت: «بله، این باشگاه فوقالعاده است و امکانات زیادي دارد و امیدوارم دوران خوبي در این باشگاه داشته باشم.»

الزم به ذکر است عزتاللهي در این باشگاه پیراهن شماره 66 را بر تن خواهد کرد. امید ابراهیمي نیز که به تازگي به این باشگاه پیوسته به خاطر شرکت در اردوي تیم ملي در مراسم رونمایي حضور نداشت. این بازیکن در مسابقات این فصل با پیراهن شماره 16 براي یوپن به میدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.