استقالليها­ازامروزبهت­هرانسرميرو­ند

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تمرین دیروز استقالل در دو نوبت برگزار شد اما از امروز تمرینات این تیم در یک نوبت برگزار ميشود. استقالليها امروز فقط در نوبت عصر تمرین خواهند کرد و طبق برنامه، تمرین این تیم در زمین نفت تهرانســر برگزار خواهد شد. استقالل در هفته به صورت چرخشي در زمین نفت تهرانسر و انقالب تمرین خواهد کرد که امروز شــاگردان استراماچون­ي در تهرانسر تمرین خود را پشتسر ميگذراند. تنها نقطه مشترک تمرینات این مدت استقالل این است که باز هم تمرینات پشت درهاي بسته برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.