انصاريفرد:چراهمهتصمی­ماتعلیهپرس­پولیساست؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

محمدحسنا‌نصار ‌يفرد‌مديرعاملب‌اشگاه‌پرسپوليس‌در‌شرايط‌ خاص‌و‌ويژ‌هاي‌قرار‌گرفته‌است.‌او‌به‌خاطر‌بده ‌يهاي‌باشگاه،‌ شرايط‌حاکم‌بر‌فوتبال‌ايران‌و‌مسائل‌ديگر‌تحت‌فشار‌است.‌در‌ مورد‌شرايط‌اخير‌با‌او‌به‌گف ‌توگو‌نشستيم‌که‌م ‌يخوانيد.‌ ‌‌در‌فضاي‌مجازي‌شــايعه‌شده‌که‌شما‌در‌قبال‌برخي‌ تصميمات‌کميته‌انضباطي‌هيــچ‌اعتراض‌نم ‌يکنيد.‌اين‌ موضوع‌حقيقت‌دارد؟‌ خیر. هر جا که حق تیم و بازیکني از پرســپولیس تضییع شود نه سکوت ميکنیم و نه دست روي دست ميگذاریم. متأســفانه تاکنون 9 جلســه محرومیت انضباطي براي پرسپولیس صادر شده و در برخي از این پروندهها احکامي براي پرســپولیس صادر شده که در موارد مشابه یا بدتر از آن حکمي صادر نکردهاند. اینها جاي بحث دارد. بنده اینها را به خاطر محرومیت یک جلسهاي احمدزاده نميگویم بلکه یک بحث کلي است.

‌بيشتر‌در‌اين‌مورد‌مثال‌م ‌يزنيد؟‌ برخي از این احکام غیرقابل بحث اســت اما دو جلســه محرومیت شجاع خلیلزاده اصال حق او نبود و به ما لطمه زد. محرومیت پرسپولیس از حضور تماشاگر و محرومیت سه جلسهاي احمدزاده در شهرآورد هم سنگین بود چون درموارددیگ­ر،شاهداحکامس­ختگیرانهتا­اینحدنبوده­ایم. اعتراض ما کامال منطقي است. هوادار هم وقتي ميبیند حق تیمش تضییع شده، ناراضي ميشود.

‌‌درباره‌محروميت‌يك‌جلســ ‌هاي‌اخير‌احمدزاده‌چه‌ صحبتي‌داريد؟‌ محرومیــت این بازیکن قطعي اســت و جاي تجدید نظرخواهي ندارد و از ســوي دیگر، احمدزاده هم باید مراقب باشــد. همین محرومیت را وقتي کنار اتفاقات

ميگذاریم،ميبینیمکهب­احکميهمراه­نبودهاست.در مورد فرشاد، هیچ جایي براي دفاع باشگاه نگذاشتند. ما در حال بررسي علت هستیم تا ببینیم او دقیقا به داور چه گفته که حکم قطعي دادهاند و این بازیکن را تهدید به برخورد در صورت تکرار تخلف کردهاند. او بعد از آن اخراج،بهکمیتهانض­باطيباشگاه­احضاروجریم­هنقدي و تعلیقي شد. حتي ميدانســتی­م که ممکن است به کمیته انضباطي فدراسیون احضار شود و گزارشي علیه او از ســوي داور و ناظــر به فدراســیون ارائه شــود و پیگیريهایي داشتیم. این احکام را با ادعاي خودش که ميگوید توهین نکرده، دوباره بررسي ميکنیم. اگر حق بــا احمدزاده باشــد و او اهانت یا تهدیدي نکرده باشــد، آن را با جدیت پیگیري خواهیم کرد امــا آیا با دیگر تخلفات عوامل سایر تیمها هم اینطور برخورد ميشود؟ احمدزاده تاکنون 5، 6 بازي را از دست داده که در این میان محرومیت ســه جلســهاي او بهخاطر شــهرآورد نســبت به دیگر احکام صادره و تخلفات در لیگ سنگین بود.

‌شما‌نسبت‌به‌ساير‌محرومي ‌تها‌هم‌اعتراض‌م ‌يکنيد؟‌ طبق بررســيها حداقل ‪5 4،‬ جلسه از محرومیتها، حقمان نبود. محرومیت هم عجیــب بود زیرا نه داور گزارشي دال بر بياحترامي یا توهین ارائه کرده بود و نه ناظر. داور هم بعد از دفاعیه خلیلزاده و بخش حقوقي باشگاه در پاسخ به استعالم استیناف درباره یک عکس اعالمکرداو­تخلفينداشت­هوبياحترام­ينکردهوباا­شاره دست گفته «به خدا پنالتي نبود» و برخالف تصورات و

برداشتها «هیس» نشان نداد. کمیته استیناف یک جلسه محرومیت تعلیقي هم برایش صادر کرد که این دور از انصاف بود و ما خواهان رفع محرومیت تعلیقي او شدهایم. واقعا چرا شجاع باید دو بازي را از دست بدهد؟ چرا به راحتي از حضور تماشــاگر محروم شــدیم اما تماشــاگرا­ن برخي تیمها که اواخر فصل قبل و فصل جاريانواعت­خلفاتسنگین­داشتند،محرومنميشو­ند؟ ایــن موارد را بــه صورت حضوري بــه رئیس کمیته انضباطي ارائه کردیم. عالوه بر این اشتباهات داوري و برنامه بازيها هم به ضرر پرســپولیس و به نفع برخي تیمهاســت. ما ميگوییم چرا همه چیز به ضرر پرسپولیساس­ت؟

‌‌کميته‌انضباطي‌از‌کالدرون‌هم‌دعوت‌ کرده‌تا‌در‌مورد‌مصاحب ‌ههايش‌توضيحاتي‌ ارائه‌بدهد.‌نظرتان‌در‌اين‌مورد‌چيست؟‌ کالــدرون ميگوید طبــق ویدئوهاي موجــود در مصاحبــهاش اتهامــي به استقالل نزده و توهیني هم به داور نکرده؛ فقط از تصمیم داور در صحنه پنالتي و آفساید در آن بازي تعجب کــرده بود. حرفهایش کلي بوده و ربطي به بازي استقالل و پارس جم نداشت. واقعا دلیلي برايمحرومک­ردناووجودن­دارد.دراینمیانب­رخياتهام حمایتازپرس­پولیسومهند­سينتایجرام­طرحميکنند ولي هیچ برخوردي با آنها نشــد. ایــن اتهام زدنها به پرســپولیس نبود، بلکه اتهام به برگزارکنند­گان لیگ و ارکان فوتبال کشــور بود. هر کســي به خودش اجازه ميدهد به پرســپولیس اتهام بزند تا شاید با جوسازي و فرافکنــي، پرســپولیس لطمه ببینــد. قهرمانيهاي

پرسپولیس باعث ایجاد هجمههاي زیادي علیه ما شده و این نشــان از قدرت پرسپولیس دارد. این اتفاقات، اوج ترس از قدرت و توان پرسپولیس را نشان ميدهد.

‌‌م ‌يگويند‌شما‌ليست‌مازاد‌بازيکن‌داريد.‌اين‌موضوع‌ صحيح‌است؟‌ هوادارانبه­شایعاتتوجه­نکنند.هیچلیستماز­اديوجود نــدارد. کالدرون فقط یک مهاجم درخواســت کرده و ما بهرغم محدودیتهای­ي که وجود دارد، یک مهاجم خوب جذب ميکنیم. در سایر پستها اعالم نیاز نشده و بازیکني همنميگیریم.

‌بازي‌ايران‌مقابل‌عراق‌را‌چطور‌م ‌يبينيد؟‌ در ابتدا باید بگویم فدراسیون تالش ميکند تا تیم ملي با آرامش به میدان برود. من مدتي در فدراسیون بودم و دیدم که تاج تالش ميکند مشکالت حل شود. شرایط خاصي بر فوتبال ایران حاکم است. نه تنها تیم ملي بلکه پرسپولیس هم مطالبات بینالمللي دارد و فقط مشکل براي مارک ویلموتس نیســت. باید با فکر و تدبیر، تمام راهکارهاي مالي را بررســي کرد. واقعیت این است که ویلموتس تیم خوبي را جمع و جور کرده و نباید به این حواشي بپردازیم. مطمئنا مشکالت مالي گریبان همه فوتبال ایران را گرفته. چالشــي است که براي خیليها وجود دارد. امیدواریم تیم ملي بتواند از اردن با دست پر برگــردد چون مــا روند خوبي داشــتیم و اگر حمایت همهجانبه ادامه داشته باشد، به جام جهاني هم ميرویم. حضوردرجامج­هاني،ویترینفوتب­الماستوباع­ثرشد بازیکن، رســانه، مربي و کل لیگ ميشود. بازي با عراق واقعا ســخت است ولي تیمي که من دیدم، ميتواند در آن دیدار هم به برتري برسد.

كدامليست مازاد؟فقطيك مهاجمجذب

ميكنيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.