استقالمهاج­مایرانیمیخ­رد؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

استقالل برای نیمفصل تغییرات اندکی خواهد داشت! استراماچون­ی از ضرورت جذب مهاجم گفته بود و شنیدیم مهاجم مورد نظر او خارجی است ولی دیشب خبر رسید اســتقالل روی یک مهاجم ایرانی هم نظر مثبتی دارد و اگر بتواند رضایتنامه او را بگیرد شاید نیمفصل این مهاجم را جذب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.