فرارگلگهرا­زشکستباپنا­لتیمشکوک!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

گلها: حســین مالکی )49( برای شاهین و مهرداد عبدی -88( پنالتی) بــرای گلگهــر داور: محمدرضا تارخ کمکها: ســیدمحمد هاشــمی و علیرضا مرادی اخطار: پیمان شیرزادی و لوکا گادرانی (شاهین شهرداری بوشــهر)، پیمان نامور، جفرســون و میــاد فراهانی (گلگهر ســیرجان) بهترین بازیکن میدان: مهرداد عبدی (گلگهر سیرجان) تماشاگر: حدود 5 هزار نفر ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر خبرنگار: فاضل قنبرپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.