اردوي عراق براي بازي با ایران استارت خورد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

کاتانچخشمگ­ینازتصمیمف­یفا

سرانجامبعد­ازیکي،دوهفتهگمان­هزنيفیفا رأي به برگــزاري بازيهاي عراق با ایران و بحرین در کشور ثالث داد تا شوک دیگري به شــیرهاي بینالنهرین در مســیر جام جهاني 2022 و دو بازي مرگ و زندگي وارد شود. صدرنشین فعلي گروه & طي روزهاي 14 و 19 نوامبر در حالــي میزبان ایران و بحریــن خواهد بــود که بایــد در اردن و ورزشگاه مرکزي شهر امان به مصاف رقباي سرسخت خود برود. سرکو کاتانچ سرمربي اسلوونیایي از این اتفاق به عنوان تصمیمي ویرانکننده­نامبردوخشم­بااليخوداز­فیفا

را در گفتوگو با شبکه تلویزیوني ملي عراق نشــان داد. کاتانچ گفت: «میزباني همواره امتیــاز بزرگي بــراي تیمهــا در چنین تورنمنتهای­ــي اســت و انتظار داشــتم فدراســیون فوتبال تالش بیشتري براي احقاق حق عــراق انجام ميداد چون حق طرفداران بود که از تیم ملي کشورشــان حمایتکنند».مربياسلوون­یایيبااشار­هبه اینکه شــاگردانش به بازي خانگي بعد از سالها عادت کرده بودند از بازي در اردن و ورزشــگاهي که چندان با مليپوشان این کشور غریبه نیســت به عنوان یک توفیق اجباري نام برد و ابراز امیدواري کرد در بازي با ایران ســکوهاي این ورزشگاه 17 هزار نفري با حضور عراقيها تکمیل شود. خبر دیگــر از رقیب آتي ایران در مقدماتي جام جهانيآغازا­ردويآمادهس­ازيدرشهرار­بیل با حضور بازیکنان مد نظر داخلي است. قرار است تا روز دوشنبه لژیونرهاي دعوت شده نیز خــود را به کادر فنــي معرفي کنند. عراقيها تا روز سهشنبه در اربیل تمرینات خود را ادامه ميدهند و سپس راهي امان پایتخت اردن ميشوند تا براي بازي با ایران و بحرین در این شهر آماده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.