باقریبهباز­یبانساجیمی­رسد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

فرشیدباقری­کهبهدلیلمص­دومیتبهاصط­الحیکخطدرم­یانبرایاست­قالل بازی کرده به بازی بعدی این تیم برابر نســاجی مازندران میرســد. باقری در روزهای اخیر در کلینیک اســتقالل مشــغول درمان بــوده و از همین هفته تمریناتش را آغــاز میکند و از اواخر هفته یا هفته آینده در تمرینات گروهی آبیپوشان شرکت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.