مدافعاستقا­للدورزمیند­وید 6بازیکناضا­فهشدند

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

گزارشتمرین­تیمامید

عصر دیروز و از ســاعت 15:30 تمرین ملیپوشان امید در زمین مرکز تیمهای ملی برگزار شد. کادر فنی تیم امید در این تمرین فشــار زیادی به بازیکنان وارد نکردند و تمرین ملیپوشان بسیار سبک بود. در این تمرین 6 بازیکن جدید دعوت شــده به اردوی تیم امید به نامهای محمد شریفی، مهدینورالل­هی،ابوالفضلجا­للی،مهیارجباری،امیرحسین حسینزادهوم­حمدخدابنده­لوهمحضوردا­شتند.همچنین عارفغالمی،مدافعباشگا­هاستقاللکه­بامصدومیتم­واجه شــده بود دور زمین دوید و تمرینات اختصاصی انجام داد. تمرین بعدی امیدها صبح امروز و از ســاعت 9:30 برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.