قائدي:زمانيميتوا­نیمنفسراحت­بكشیمكهجام­بگیریم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مهــدي قائدي این روزها از بهترین بازیکنان تیم متحول شده اســتقالل به شــمار ميرود. او یا گل ميزند یا گل ميســازد و بر خالف فصل گذشــته بیشــتر ضربات در چهارچوبش تبدیل به گل ميشود.

قائدي در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقي افتاده که این روزها بهتر از گذشــته بازي ميکند؟ ميگوید: «عمر دانســي و سباستین لتو در تمرینات به طور اختصاصي با من و دو، سه بازیکن دیگر کار ميکنند. االن بهتر از گذشته ميدانم تــوپ وقتي در ضلع مخالف اســت باید چگونه جایگیريکنم­وچگونهضربه­بزنم.منازایندوم­ربيتشکر ميکنم و امیدوارم بتوانم به این روند در آینده ادامه دهم.»

اما در بازي سپاهان- استقالل که در آن مهدي قائدي یکگلزدویکگ­لساختاشتبا­هاتداوريبی­دادميکرد که یکي از این اشتباهات ندیدن هند کیروش استنلي از سوي محمدحسین زاهدي ؛ داوري که اهل استان بوشــهر است، جایي که مهدي قائدي در آنجا متولد شده است.بازیکنتیما­ستقاللدروا­کنشبهاینتص­میمعجیب داور ميگویــد: «من بعد از ایــن صحنه بالفاصله با آقاي زاهديفر صحبت کردم و ایشان گفت که لحظه برخورد توپ به دســت کیروش اســتنلي را ندیده اســت و اگر کمکداوریاد­اورپشتدروا­زهاینبرخور­دراتأییدمي­کردند او پنالتــي ميگرفت. به هر صورت داور باید توپ را دنبال

ميکرد که در این صحنه ندیدن توپ عجیب بود و از سویي اکنون این ســؤال مطرح است که چرا داور پشت دروازه و کمک این صحنه را ندیدند!»

مهديقائديا­مادرخصوصرم­زموفقیتاست­قالل در فصل جاري به نکات جالبي اشاره ميکند و ميگوید: «ما در هفتههاي ابتدایي هم مانند هفتههاي اخیر بازي

ميکردیماما­درهفتههايا­بتدایياتفا­قاتبهسودما­رقم نميخورد اما اکنون شــرایط تغییر کرده است و ما در مســیر امتیازگیري قرار داریم. طبیعتا این موفقیت به خاطر تالشهاي استراماچون­ي و دیگر اعضاي کادر فني تیم اســت و ما باید قوي این مسیر را ادامه دهیم. هنوز اتفاق خاصي رخ نداده اســت. ما تنها یکي از مدعیان قهرمانيهست­یموزمانيمي­توانیمنفسر­احتيبکشیم که قهرمان شــویم و براي قهرماني باید این بازيهاي خوب را تکرار کنیم. با این تفاوت که اشتباهات گذشته نباید تکرار شود.»

بازیکن استقالل در واکنش به این موضوع که این روزهابهخاط­ربازيهايخو­بشدرترکیبا­ستقاللمورد

؛ميگوید:«بههرصورتهر­بازیکن جواني ممکن است مرتکب اشتباه شود و من هم از این قاعده مســتثني نبودم. نميخواهم اشتباهاتي که در گذشته مرتکب شدم را نفي کنم یا بگویم تقصیر کسي بوده است؛ من اشتباه کردم و تاوان اشتباهاتم را هم پس دادم اما همانطور که شــما اشاره کردید از این به بعد ميخواهمازح­اشیهدورباش­موبافوتبال­خودموردتوج­ه باشم. از همه همتیميهایم که در استقالل به من کمک کردند، تشــکر ميکنم و امیدوارم بــاز هم بتوانم براي استقالل مهره مفیدي باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.