اهتزازدوبا­ره پرچمژاپن!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول - [email protected]­eshi.com

تقریباًً قابل پیشبینی بود که جایزه مرد ســال آســیا را به بیرانوند نمیدهند.علیرضااینا­واخرکمیافت­کردهولیبهه­رحالگلربسی­ار شایستهای است. از طرفی ماهیت این قبیل انتخابات همین است. در دنیا هم توپطالهرگز­بهامثالاین­یستاوژاویو­سرخیوراموس­نرسید.امانکتهتأس­فبار اینجاستکها­نگاراینجاب­عضیهاازانت­خاباکرمعفی­فقطریبیشتر­خوشحالند! مثل قضیه عجیب بردن پرچم ژاپن به ورزشگاهها که هیچ توجیهی نداشت. از مدیریت فتحی بارها و بارها انتقاد کردهام و عمیقا اعتقاد دارم مادامیکه وزارت ورزش متولی آبی و قرمز باشد و خودش مدیر منصوبکند،بهترازافشا­رزادهوافتخ­اریوفتحیمد­یرعاملنمیش­وندولی خب از قدیم گفتهاند چو عیبش بگفتی، حســنش نیز بگو. انصافا آوردن استراماچون­یکهاستقالل­رامتحولکرد­هوجذبدیابا­تهکارهمینم­دیریت بود در حالی که دیدیم فدراســیون­یها با آوردن ویلموتس و پرسپولیس با آوردن کالدرون، انتخابهای مناسبی نداشتند و این روزها استقالل بهتر و تماشاگرپسن­دتر از سایر تیمها فوتبال بازی میکند. حداقل در این دو مورد باید از فتحی و خطیر تمجید کرد. این ماجرای نزدیک شدن رونالدو به رکورد علی دایی هم بد چیزی نیست و به قول معروف چیزی از ارزشهای دایی کم نمیکند. حاال بماند که اینجا مثل همین قضیه بیرانوند، زمانی که دایی به تمام بزرگان آســیا گل میزد عدهای میگفتند همه گلهایش را به مالدیو و گوام زده! به هر حال ما در زدن بزرگان فوتبالمان تخصصهایی داریم که در نوع خود بینظیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.