تحریمدرتحر­یم المپیک۴۸۹۱

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اینجا آمریکاست، یک نظام سلطهگر امپریالیسم­ی و ثروتمند و حاال پس از ۳۴۲ ســال قدرتمند و زورگو! بعد از المپیک تمامشرقی مسکو در سال ۰۸۹۱ حاال در قطب مخالف آنان سردمدار کشورهای غربی و امپریالیست­ی میزبان المپیک اســت. المپیکی که برای رقابت با مسکو باید پول زیادی خرج کند و امکانات بیشــتری را برای کشورهای مهمان فراهم نماید تا از مســکو عقب نیفتد. ســال ۴۸۹۱ و لسآنجلس شهر میزبان. حاال نوبت شوروی و دار و دسته شرقی از یک طرف و دیگر کشورهای غیرمتعهد مورد تهاجم از ســوی آمریکاست تا استارت تحریم را بزنند. ۷۹۷۶ ورزشگاه از ۰۴۱ کشور در ۳۲ رشته در ژوئن ۴۸۹۱ به آمریکا سرازیر شدند. المپیک بیست و ســوم با اتخاذ روشهای امنیتی خاص و حضور نیروهای پلیس فراوان برنامهریزی شد. آمریکا و ایران، لسآنجلس و تهران تا آخرین لحظه برای کسب میزبانی تالش کردند و ایران به دلیل انقالب اسالمی و تغییر رژیم خود به خود از رقابت کنار رفت و آمریکا انتخاب شد. شوروی و چند کشور بازیها را تحریم کردند و ایران نیز مانند دوره پیش به این مسابقات جواب مثبت نداد. اما چین برای اولین بار هیئت ورزشی خود را به آمریکا اعزام کرد اما ۴۱ کشور شرقی تحریم کردند و به چین نیز اعتراض نمودند. آلبانی مانند ایران این بازیها را نیز تحریم کرد. ایران و آلبانی دو کشوری بودند که هر دو المپیک ۴۸۹۱ و ۰۸۹۱ را بایکوت کردند و در نهایت بازیها آغاز شد و به پایان رسید. آمریکا در نبود قدرتهای بزرگ با کسب ۳۸ مدال طال در جایگاه نخست ایســتاد و رومانی با ۰۲ مدال طال در رده دوم قرار گرفت. رومانی ۵ مدال طالی خود را در ژیمناستیک به دست آورد. آمریکا هم در کشــتی ۹ مدال طال گرفت و بدینســان این المپیک نیز به نوعی کیفیت خود را به دلیل تحریمها از دست داد. کمیته بینالمللی المپیک طی جلسات مهمی این دو المپیک را مورد ارزیابی سیاسی و ورزشی قرار داد و با ابالغ اخطارهای شــدید اعالم کرد روی میزبانی کشــورها تعمق بیشتری خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد المپیک دستخوش جریانات سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.