لعنتبهپیام­یکهبیموقعت­وئیتشود

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

اگر مازیار ناظمی یک شــب قبل از انتخاب مرد سال آسیا بیموقع پیام انتخاب نشــدن بیرانونــد را توئیت نمیکرد، دیــروز هم الزم نبود دکتر احمــدی علیه $)& حــرف بزند و کنفدراسیون فوتبال آسیا را به البی پشت پرده با کشورهای عربی متهم کند تا به این شکل از بیرانوند دلجویی شود.یکتوئیتبیم­وقعوغیرضرو­ری از مازیار ناظمی، هزینه را برای ورزش

ما باال بــرد و وزارت ورزش ایران را با کنفدراســی­ون فوتبال آسیا سرشاخ کرد. به هر حــال معاون وزیر ورزش دیروز با حمایــت از بیرانوند و متهم کردن ،$)& تالش کرد روی توئیت مازیارناظم­یسرپوشبگذا­رد.قدیمها میگفتند لعنت به دهانی که بیموقع باز شود، بالتشبیه رویمان به دیوار، زبانمان الل، حاال باید گفت لعنت به پیامی که بیموقع توئیت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.