استرسانتخا­بگلزيبايشج­اعتمديدشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

باتصميمكنف­دراسيونفوت­بالآسيا

گل آکروباتیــ­ک و زیباي شــجاع خلیلزاده به االهلي عربســتان در نظرسنجي برترین گل فصل ۹۱۰۲ لیــگ قهرمانان آســیا تا عصر روز گذشــته با آراي مردمي اول بود و باالتر از سایر گلزنان قرار داشت.

تا آخرین ســاعات تهیه این خبر، خلیلزاده بیش از یک میلیون و ۰۰۲ هزار رأي به دســت آورده و در جایگاه اول قرار داشت. او صاحب ۴۵ درصــد کل آرا بود تا امیدواري بابت انتخاب گل قیچي و زیباي او به عنوان بهترین گل ســال ۹۱۰۲ آسیا باال برود.

بــا این حال، کنفدراســی­ون فوتبال آسیا با انتشار خبري اعالم کرد انتخاب بهترین گل در سایت رسمي کنفدراسیون فوتبال آسیا تــا یک هفته دیگــر ادامه خواهد داشت. این نظرسنجي تا ۹ دسامبر (۸۱ آذر) پیگیــري ميشــود و هــواداران فوتبــال تــا آن زمان ميتوانند در نظرســنجي شرکت کــرده و به گزینههاي مدنظر خود رأي بدهنــد. البتــه گزینه اهالي فوتبال در ایران، شجاع خلیلزاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.