جايزهبهتري­نفوتسالیست­آسیااعتبار­يبرايمنندا­رد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

جاويد:بهدريافتجا­يزهاميدوار­نبودم

مهــدي جاوید کــه پیــش از این پیشبیني کــرده بود جایزه بهترین بازبکن آسیا به او نميرسد تأکید کرد اینجایزهسا­لقبلبیشترح­قاوبوده اما داده نشــده است: من خودم اصال امسال به دریافت این جایزه امیدوار نبودم. سال قبل این عنوان در دستان من بود ولي آن را به دیگري دادند. من ســال قبل قهرماني جــام ملتها،

بهترین بازیکن ایران، آقاي گل ایران، بهترینبازی­کنجامباشگا­ههايآسیا، آقاي گل جام باشگاههاي آسیا و مقام ســومي تیمي این مسابقات را با تیم بیروتي به دست آوردم، وقتي با این همهعنوانپا­رسالبهاینج­ایزهدست پیدا نکردم، امســال قطعا این اتفاق براي من نميافتاد. هر چند به لحاظ فني امسال هم مانند سالهاي قبل عملکرد درخشاني داشتم و به لحاظ آماري این را اثبات کردم. باز هم با این وجود وقتي کاندیدا شــدم مثل روز برایم روشن بود که بهعنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب نميشدم. وقتي ســال قبل با این همه عنوان تیمي و فردي نتوانســتم بهعنوان مرد سال آســیا انتخاب شوم، دیگر این عنوان جایگاهي نزد من ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.