پرسپولیسعل­یالبدلهمدا­شت استقاللعضو­پنجمنداشت

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

در حالــی کــه بعــد از اســتعفای سعادتمند، هنوز عضو پنجم هیئت مدیره استقالل مشــخص نیست، پرسپولیســ­یها از ســال قبل عضو علیالبدل هیئت مدیره هم داشتند! همان شــخصی که بعد از درگذشت جعفر کاشانی، بالفاصله وارد هیئت مدیره شد؛ مهدی رسولپناه!

همین موضوع یکــی از دالیل دلخوری طرفداران استقالل از وزارت ورزش است. آنها میگویند بالتکلیف ماندن هیئت مدیره اســتقالل اصال بــرای وزیر مهم نیســت ولی برای پرســپولیس عضــو علیالبدل هم میگذارند تا یک وقت در کارشــان وقفه ایجاد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.