تابازيباهن­گکنگتعطیلی­م!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تيممليهمچن­انبدونبرنا­مه

بعــد از اتفاقات اخیر و نگراني عموم مــردم براي تیم ملي، انتظار ميرفت فدراســیون فوتبال خیلي زود برنامهریزي خود را براي آینده این تیم آغاز کند. خبرهاي رسیده از داخل فدراسیون اما حکایت از آن دارد که تیم ملي همچنانتااو­لینبازيمرح­لهبرگشتمقد­ماتيجامجها­نيمقابلهنگ­کنگ هیــچ اردو یا مســابقهاي ندارد. خیليها تصور ميکردنــد حداقل تا االن برنامهریزي صورت ميگرفت تا بعد از حضور احتمالی برانکو ســریع این برنامهها اجرا شود.

ظاهرابهخاط­رتعطیليچند­بارهبازيها­يلیگودیدار­هايزیادمعو­قه فدراسیونتر­جیحشایناست­اردویيبرگز­ارنشودتالی­گبرترعقبما­ندگي خود را جبران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.