پرسپولیسيه­ابدانندمني­کستارهبودم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

جونيوربهبر­زيلرسيد

جونیور براندائو مهاجم برزیلي تیم فوتبال پرسپولیس پنجشنبه گذشته قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرد و شب قبل نیز به کشورش، برزیل رسید. او از این به بعد، هیچ قراردادي با پرسپولیسيه­ا ندارد و ميتواند به تیم دیگــري برود. البته این بازیکن برزیلي که از نظر برخي کارشناسان، بيکیفیتتری­ن مهاجم خارجي وارد شده به لیگ ایران بود، تحت قرارداد باشــگاه لودوگورتس بلغارستان است و به زودي به این باشگاه منتقل ميشود امــا به احتمال فراوان در نیمفصل دوم و در زمان نقل و انتقاالتزم­ستانيتوسطب­اشگاهبلغار­ستانيبهکشو­رش یعني برزیل برميگردد.

مهاجمسرخپو­شانکهقبلاز­تركایران،درگفتوگو

با ارگان خبري باشــگاه، حرفهاي عجیبي مثل تسویه حســاب با حقوق ماهانه را مطرح کرده بود، امیدوار است روزي به ایران برگردد و بار دیگر با پرسپولیس عقد قرارداد کند.البتهباتوج­هبهاتفاقات­ماههاياخیر،اینموضوعمث­ل یک آرزو براي جونیور باقي ميماند.

جونیور همچنین در اظهــار نظري گفته بود: «من نتوانستم در پرسپولیس موفق باشم اما این پایان راه من نیست چون یک بازیکن جوان هستم و همه این مشکالت فقط متعلق به امسال اســت. برميگردم برزیل و دوباره روزهاي خوبم را ميســازم. هواداران پرســپولیس هم فراموش نکنند من به عنوان یک ستاره به تیمشان آمدم امانتوانست­مکاريراکهد­رذهنمبودان­جامبدهموان­تظارات را برآورده کنم. بازي در لیگ ایران واقعا سخت و دشوار بود. به همین علت ميگویم فسخ قرارداد به این شکل، هم به ســود باشگاه بود و هم به نفع من. حاال هم اتفاق بدي رخ نداده و خوشبین هستم. من به کشورم برميگردم و دوباره به همان بازیکني تبدیل ميشــوم که ســتاره لیگهاي مختلف کشورش (برزیل) بود. پرسپولیس هم براي من پر از خاطرات شــیرین است. دوست داشتم با این باشگاه به قهرماني در ایران و آسیا برسم. به هر حال همه چیز تمام شــده و من باید دوباره مثل ستاره شوم. وقتي اوضاع رو به راه شــد، دوست دارم یک بار دیگر حضور در فوتبال ایران براي من تازه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.