رحمتیسوژهش­د

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تمريناستقا­للباحضورمج­ددمديرعامل

تمرین دیروز استقالل از ساعت۰۳:۵۱ در مجموعه ورزشی انقالب استارت خورد. اعضای تیم از ساعت۵۱ به این محل مراجعه کرده و منتظر شروع کار شدند. استراماچون­ی در گوشهای با سباستین لتو دســتیارش صحبت میکرد، بازیکناننی­زدربارهموض­وعاتمختلفن­ظیرانتخابن­شدن بیرانوند به عوان بازیکن ســال آسیا، مصاحبه سرپرست سپاهان، مخالفت سازمان لیگ با تغییر زمان بازی مقابل شهرخودرو ...و صحبت میکردند.

حرف‌رحمتی‌هم‌شد شهرخودرو پنجشنبه با ســیدمهدی رحمتی در آزادی مهماناستقا­للاست.همبازیانود­وستانقدیمی­رحمتی روز ســختی را برای او پیشبینی میکنند و دیروز هم به شوخی میگفتند پنجشنبه از آن روزهایی است که سید با چهرهداغونا­زاستادیومخ­ارجمیشود!فرشیداسماع­یلی، روزبه چشــمی، فرشــید باقری ...و از دوستان صمیمی رحمتی بودند و باید دید پنجشنبه با دیدن کاپیتان سابق استقالل چه واکنشی نشان میدهند.

آناليز‌حريف‌استقالل مســعود ریگی و علی دشتی بعد از گرم کردن بدنها از جمع بازیکنان خارج شده و به صورت جداگانه مشغول نرمدوی دور زمین شــدند. استراماچون­ی هم نظارهگر تمرین بــود. آنالیزور اســتراماچ­ونی فیلم ۳ بازی آخر شهرخودرو را برای او تحلیل و یک کلیپ ۰۴ دقیقهای

برای جلســه فنی تهیه کرده بود. سرمربی ایتالیایی از آنالیزور تیم و دســتیاران­ش تحلیل میگیرد و ســپس خودش فیلمهای بازی حریف را تماشا میکند و روی آن طراحی تمرین و تاکتیک انجام میدهد.

غايبان‌تمرين مدیرعاملبا­شگاهاواسطت­مرینواردمج­موعهورزشیا­نقالب وزمینفوتبا­لشد.زرینچهبهاس­تقبالفتحیر­فتوبازیکنا­ن هم میگفتند از وقتی به ما پاداش ۰۰۳ دالری دادهاند راحت میآیند سر تمرین؛ اگر پول نداده بودند نمیشد پیدایشان کرد! در بخش تمرین تاکتیکی بازیکنان با ۴ دروازه کوچک مشغولبازیش­دند.سیاوشیزدان­یومیالدزکی­پورازغایبا­ن سرشناس تمرین دیروز استقالل بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.