میرزاجانپو­ربرگشت،معنوينژادن­ه

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

رونماييكوا­لكوويچازار­دونشينانان­تخابيالمپي­ك

ایگور کوالکوویچ ســرمربي تیم ملي والیبال چند ساعت بعد از ورود به تهران و جلسه با دســتیاران و رئیس فدراسیون لیست ۸۱ نفرهاش براي اردوي انتخابي المپیک را رونمایي کرد. سرمربي مونتهنگروی­ي تیم ملي والیبال ساعت ۵ بامداد دیروز به تهران رسید و بعد در جلسهاي با محمدرضا داورزني رئیس فدراسیون، پیمان اکبري، سعید رضایي، امیر خوشخبر سرپرست و علي فتاحي سرپرست دبیري با بررسي وضعیت، برنامههایش براي تیم ملي در انتخابي المپیک را داد. او بعد از ظهر دیروز نیز لیست ۸۱ نفره بازیکنان براي اردوي انتخابي المپیک را هم اعالم کرد. لیستي که حرفهاي امیر خوشخبر درباره حضور بازیکنان جدید را تأیید کرد. مجتبي میرزاجانپو­ر، مسعود غالمي، علياصغر مجرد، جواد کریمي، محمدرضامؤذ­ن،پوریایلي،رضاعابدیني،سلیمچپرلي،محمدطاهروا­دي،سعید جواهري، امین رضوي، محمود رسولي، امیرحسین اسفندیار، علي رمضاني، امین اسماعیلنژا­د و محمدجواد معنوينژاد، علي شفیعي و محمدرضا حضرتپور فردا باید به اردوي تیم ملي برگردند. مجتبي میرزاجانپو­ر که امسال اسمش در لیست مليپوشــان نبود دوباره به اردو دعوت شده اما خبري از محمدجواد معنوينژاد نیست. ظاهرا کوالکوویچ گفته در تیم ملي به روي بازیکنان دعوت نشده باز است و احتمــاال بازیکنان دیگري در اردوهاي بعد دعوت شــوند. رقابتهاي انتخابي المپیک در قاره آســیا ۷۱ تا ۲۲ دي به میزباني جیانگمن چین برگزار ميشود. مرحله اول اردو بدون حضور لژیونرها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.