پتروشیمیاز­صدرتکاننخو­رد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ليگبرتربسک­تبال

هفته نهم رقابتهای لیگ برتر بسـکتبال در حالی برگزار شـد که پتروشیمی بـه لطـف برتـری مقابل مـس کرمـان همچنـان در صدر جـدول باقـی ماند. ذوبآهن و اکسون نیز از جمله تیمهای برنده دیروز بودند.

تابلو‌نتايج ذوبآهن اصفهان ۳۸ ........................................... رعد پدافند هوایی شهرکرد ۹۵ مس کرمان ۶۷ ................................................................... پتروشیمی بندر امام ۳۸ شیمیدر قم ۸۷ .......................................................... آویژه صنعت پارسا مشهد ۰۷ اکسون تهران ۲۸ ................................................................ نیروی زمینی تهران ۰۷ مهرام ۷۶ ...................................................................................... شهرداری گرگان ۶۶

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.