نامجومطلق:بهفکرآسیاه­ستیمنهپرسپ­ولیس

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

بعد‌از‌01‌سال‌دوباره‌مجيد‌نامجومطلق‌و‌دوباره‌استقالل.‌دوباره‌نيمکت‌آب ‌یها‌و‌ دوباره‌هياهو.‌همه‌اينها‌توصيف‌مردی‌است‌که‌در‌تمام‌اين‌سا ‌لها‌از‌حاشيه‌دور‌ بود‌اما‌با‌صراحت‌و‌صداقت‌حر ‌فهايش‌را‌م ‌یزد.‌شايد‌به‌خاطر‌همين‌خصوصيات‌ بود‌که‌فرهاد‌مجيدی‌تأکيد‌داشتن‌امجومطلق‌را‌کنار‌خود‌داشته‌باشد‌و‌درن‌هايت‌ هم‌همين‌اتفاق‌افتاد.‌ديروز‌دقايقی‌پس‌از‌ثبت‌قرارداد‌آقامجيد‌در‌هيئت‌فوتبال‌ با‌مربی‌خوشنام‌استقالل‌گپ‌زديم.‌

‌‌بازگشت‌دوباره‌به‌استقالل‌بعد‌از‌01‌سال‌و‌عقد‌قرارداد‌پس‌از‌چند‌ روز‌تمرين‌دادن‌اين‌تيم‌چه‌حال‌و‌هوايی‌داشت؟ هدفم کمک به استقالل است. تیمی که جوانیام را در آن گذاشتم و قهرمانیآسی­اراجشنگرفت­م.درتماماینس­الهاییکهدر­استقاللنبو­دمحامی این تیم بودم. خودتان شــاهد بودید طی روزهایی که اســتارت زدهایم هیچ مصاحبهای نکردم تا کار روال قانونیاش را طی کند و ابتدا قراردادم را ثبت کنم. آقای مجیدی مربی جوانی اســت که صادقانه پای کار آمده و قبول مسئولیت کرده است؛ به همین خاطر صادقانه در کنارش هستم و امیدوارم موفق شویم. امیدوارم بتوانیم مسیر خوب استراماچون­ی را ادامه دهیم و به رغم دشواری راه، باعث خرسندی هواداران شویم.

‌‌راستی‌يادتان‌م ‌یآيد‌اولين‌قراردادتان‌با‌استقالل‌را‌چه‌سالی‌بستيد؟ بله، سال 1364 بود. حدود 35 سال قبل بود. یادش بخیر. البته آن زمان قرارداد به این شکل نبود بلکه هر کس هفته اول در جام باشگاههای تهران برای هر تیمی بازی میکرد، کارت بازیاش برای همان تیم صادر میشد و تا آخر فصل همانجا میماند.

‌‌لغو‌بازی‌با‌فوالد‌اتفاق‌خوبی‌برای‌استقالل‌بود،‌درست‌است؟

ما دیر شروع کردیم و به خاطر شرایط بالتکلیف استقالل نگران دیر شروع کردن تمرینات و نرسیدن بازیکنان به فرم ایدهآل بودیم. همین شیخ دیاباته تازه 2 روز اســت که برگشته. در حال جذب بازیکنان خارجی هم هستیم یا برای بازی با فوالد نگران عدم آمادگی بچهها بودیم. البته دوستان در فوالد هم 3 بازیکن در تیم امید دارند و به همین خاطر تعویق بازی به نفع هر دو تیم بود.

‌‌بنابراين‌کارتان‌از‌پل ‌یآف‌آسيا‌شروع‌م ‌یشود؟ بله. اولین پلیآف خیلی مهم است ولی مهمتر از آن، تقابل در پلیآف دوم مقابل الریان قطر اســت که خودش حکم یک فینال را دارد چون اگر ببریم به مرحله گروهی لیگ قهرمانان میرسیم.

‌‌از‌بازيکنان‌جذب‌شده‌راضی‌هستيد؟ قطعا این نفرات میتوانند به تیم کمک کنند چون با مطالعه جذب میشوند. ما بازیکنانخی­لیخوبیهماز­فصلقبلداری­مواینجمعبا­جذبمهرههای­جدید بهتر میشود. البته اگر میلیچ برگردد، قطعا کامل میشویم.

‌ب‌ا‌وجود‌پل ‌یآف،‌خيل ‌یها‌م ‌یگويند‌پيروزی‌در‌شهرآورد‌خيال‌مربيان‌استقالل‌ و‌هواداران‌را‌تا‌آخر‌فصل‌راحت‌م ‌یکند،‌اين‌را‌قبول‌داريد؟ همهرقبامهم­هستندومحتر­م.قطعاجدالبا­پرسپولیسنی­زاهمیتباال­ییدارد ولی سیاست ما این است که ضمن توجه به تمام رقبا بازی به بازی جلو برویم. االن به فکر پلیآف هستیم نه بازی هفدهم بهمن مقابل پرسپولیس.

‌‌مهدی‌قائدی‌با‌روحيه‌بسيار‌خوبی‌به‌تيم‌اميد‌رفت،‌ولی‌حاال‌با‌روحيه‌خراب‌ از‌تايلند‌برم ‌یگردد.‌او‌را‌چطوری‌ريکاوری‌م ‌یکنيد؟ قطعااگرمهد­یروحیهاشخر­ابشدهباشد،اورابهشرای­طایدهآلبرم­یگردانیم. مهدی حتما میتواند به استقالل کمک کند و کادر فنی هم روحیه بازیکنان را فوقالعاده مد نظر قرار میدهند.

‌‌و‌به‌عنوان‌سؤال‌آخر؛‌دوباره‌روی‌نيمکتی‌م ‌ینشينيد‌که‌زمانی‌منصورخان‌ و‌ناصرخان‌روی‌آن‌م ‌ینشستند‌و‌هر‌دو‌هم‌شما‌را‌خيلی‌دوست‌داشتند.‌دلتان‌ برای‌آنها‌تنگ‌نشده؟ صد درصد دلم برایشــان تنگ شده. مگر میشــود تنگ نشده باشد. اعتبار استقالل با نام این بزرگان عجین شده است و مردم هنوز هم آنها را دوست دارند. امیدوارم ما جانشین خوبی برای این عزیزان باشیم. روح همه رفتگان شاد.

رضاسعیدیپو­ر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.