میزبانیرا ازمشهدنگیر­ید

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

بعد از انتقال یحیی گلمحمدی به پرســپولیس، انتقال میزبانی بازی پلیآف آسیا از مشهدبهتهرا­ندومینضربه­سنگینبهشهر­خودرومشهدا­ست.چندروزپیشن­وشتیم شایعه شده به دلیل فرا رســیدن ایام فاطمیه برخی مسئوالن غیرورزشی خراسان با برگزاریباز­یآسیاییشهر­خودرودرمشه­دمخالفتکرد­هاندوحاالم­یشنویمموضو­ع فراترازشای­عهاستوبهبا­شگاهشهرخود­روگفتهاندن­میتواندباز­یسهشنبهاول­بهمن خود مقابل الرفاع را در مشــهد برگزار کند و در حالی که همان روز استقالل در آزادی میزباناست،میخواهندبا­زیآسیاییشه­رخودروراهم­بهتهرانبفر­ستند.تداخلباایا­م فاطمیهاصال­بهانهخوبیب­رایگرفتنام­تیازمیزبان­یازشهرخودر­ونیست.مگردرتهران و شهرهای دیگر ایران فاطمیه نیست و این ایام سوگواری فقط برای مشهد است؟ مردم مسلمانومعت­قدمشهدوفوت­بالدوستانا­ینشهرحتماا­همیتایامفا­طمیهرامیدا­نند وقطعاروزبا­زیآسیاییشه­رخودروهمشئ­وناتدههفاط­میهرارعایت­خواهندکرد.آنها درطولبرگزا­ریلیگبرتره­مدرردیفبهت­رینوبااخال­قترینتماشا­گرانبودندو­تابه حالرفتارحا­شیهایازطرف­دارانشهرخو­دروندیدیم.حاالهمروان­یستشهرخودر­وبه دنبالازدست­دادنسرمربی­خود،امتیازمیزب­انیاشراهمد­رپلیآفآسیا­ازدستبدهد و به شانس صعودش چوب حراج بزند. تاریخ بازیهای بینالمللی را، فدراسیون ایران تعیین نمیکند که از اول حواسش به مناسبتهای مذهبی باشد. $)& پیش از این حتی روز تاسوعا برای تیمهای ملی و باشگاهی ما بازی رسمی گذاشته و همیشه هم فوتبالدوسـ­ـتان ما، حرمت این روزها و مناســبتها­ی مذهبی را نگه داشتهاند و از آزمونهای اینچنینی ســربلند بیرون آمدهاند. باور کنید میزبانی مشهد از یک بازی آسیاییهمزم­انبادههفاط­میهجاینگرا­نیندارد.بهفوتبالدو­ستاناعتماد­کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.