قدوسهنوزتح­تفشاراست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

گزارشسایتس­وئیسي

درموردستار­هایرانيآمی­ان

در شماره روز گذشته نوشتیم بدون اعالم رسمي به هر دو تیم فوالد و استقالل گفته شده که دیدار روز جمعهشان در 27 دي لغو ميشود.

به همین بهانه روز گذشته هم در این باره خبر رسمي لغو بازي را بسیاري از سایتهاي خبري منتشر کردند و در نهایت اعالم شــد سازمان لیگ به رغم میل باطني مسئول برگزاري

مسابقاتش این دیدار را لغو کرده و از هر دو باشگاه قول گرفته این مصاف در اولین فرصت باید برگزار شود.

فوالديها به دلیل حضور 3 بازیکنشان در اردوي تیم امیــد مدعي بودند نبایــد بازي کنند و اســتقاللي­ها نیز درخواســت داده بودند با توجه به حساسیت بازي پليآف نميتوانند بازي کنند.‌

سایت ســوئدي IRWEROOGLU­HNW روز گذشته گزارشي در مورد سامان قدوس منتشر کرد و نوشت با اینکه هافبک ایراني دوران محرومیتش را به پایان رسانده اما همچنان ممکن است مجبور شود جریمه سنگیني پرداخت کند و روزهاي سختي را سپري ميکند. گزارش این سایت را بخوانید.

آمیان این هفته توانست بعد از پایان محرومیت قدوس یک بار دیگر از هافبک ایراني از ابتدا استفاده کند. با این حال این تیم باز هم شکست خورد و در قعر جدول شرایط بحراني دارد. قدوس به تازگي از محرومیت طوالنياش رها شــده با این حال هنوز مشــکل او تمام نشده و قدوس در این خطر قرار دارد که مجبور شود غرامت سنگیني پرداخت کند. او این هفته بعد از مدتها تاریکي، بارقهاي نور دید و توانست یک بار دیگر در لیگ فرانسه به میدان برود. لوکا السنر مجددا به بازیکن ایرانياش اعتماد کرد و حاال سؤالي که به وجود ميآید این است که اعتماد به قدوس ادامه ميیابد و آیا هافبــک ایراني فرصت پیدا ميکند مجدداً خودش را اثبات کند؟ او در آغاز ســال اولین بازي خود را مقابل رن انجام داد و اگر چه پنالتياش را گل کرد اما تیمش حذف شد. او در بازي مقابل مونپلیه از ابتدا به میدان رفت و اگرچه آمیان باز هم باخت اما رسانههاي فرانسوي نمره خوبي به بازي قدوس دادند. او شروعي خوب داشته اما مشکالت حقوقي سختي دارد چراکه هنوز جدال با باشگاه هوئسکا تمام نشده و ممکن است این بازیکن جریمه سنگیني پرداخت کند. قدوس که در لیگ سوئددورانخ­وبيداشتوتو­انستخیليزو­ددرفرانسهن­یزبراي خودش نامي دست و پا کند، شرایط سختي دارد. سؤال این است که آیا او ميتواند ارزشهاي ورزشــياش را نشان دهد و پایاني خوش در ماجراي شکایت هوئسکا داشته باشد یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.