فروزانباپا­رسجنوبی بهتوافقرسی­د

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

حضور محسن فروزان در ســازمان لیگ برای خبرنگار خبرورزشیکه­همزمانجهتپ­یگیریخبردی­گریبهمقر سازمانلیگم­راجعهکردهب­ود،اینپرسشراب­هوجودآورد که آیا فروزان میخواهد به رقابتهای باشگاهی برگردد؟ فروزان از پاســخ به این ســؤال خودداری کرد اما یکی از کارکنان سازمان لیگ به خبرورزشی گفته بود دروازهبان سابق اســتقالل و تراکتور مد نظر پارس جنوبی جم قرار گرفته و نیمفصــل دوم درون دروازه ایــن تیم جنوبی میایستد. به گفته این شــخص، فروزان برای پیگیری کارهایش به ســازمان لیگ رفته بود. گویا $)& هم در پاسخ به استعالمی که کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره وضعیت این دروازهبان گرفته بود اعالم کرده است پرونده فروزان بسته شده و حضور او در رقابتهای رسمی بالمانعاست.

محسنراتبرئ­هکرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.