شرطورزشکار­برایاعزامب­هرقابتها؛ بگوییداولط­لبمرابدهد!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مربی 700 میلیون از شاگردش قرض گرفته بود

در آشفتهبازار ورزش ایران، گاهی اوقات اخباری میشنویم که حیرتآور است. دیروز شنیدیم در یکی از رشتههای انفرادی، ورزشکاری که شانس کسب سهمیه مدال داشته در آستانه اعزام، اعالم میکند من به مسابقات نمیروم. فدراسیون حریف او نمیشود و وزارت ورزش دخالت میکند و از ورزشــکار دلیل این خودداری را میپرســد که ورزشکار میگوید: «ســرمربی تیم 700 میلیون از من برای ســاخت خانه قرض گرفته و پولم را نمیدهد. تا این پول را به من ندهد، حاضر نیستم مسابقه بدهم.» از اینجا به بعد، فدراسیون وارد ماجرا میشود و سرمربی را صدا میزند و از او میخواهد طلب ورزشکار را بدهد. سرمربی هم دلیل میآورد که این مبلغ را حالت مشارکتی گرفته و قرار بود سود ساخت و ساز را به شــاگردش بدهد اما فدراســیون او را مجاب میکند طلب ورزشکار را بپردازد. در نهایت هم سرمربی ماشین زیر پایش را میفروشد و 500 میلیون به شاگرد خود میدهد و قرار میشود 200 میلیون باقی مانده را به زودی به او بپردازد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.