انتخابرضاا­سدیباتوفان­تبریزیها

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

بعدازجذبکر­یستیناوساگ­ونا،مسئوالنباش­گاهپرسپولی­سقصد دارند یک مهاجم خارجی دیگر را هم به خدمت بگیرند. آنطور که از صحبتهای انصاریفرد و گلمحمدی مشــخص است نام این مهاجم آنتونی اســتوکس، فوروارد سابق تراکتور است. شنیدهها حاکی از آن است که توافقات خوبی با این مهاجم انجام شده و اگر اتفاقی نیفتد استوکس به زودی به تهران میآید. نکته جالب اینکه استوکس دیروز صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس را در اینستاگرام فالو کرد تا نشان دهد خیلی به پرسپولیس نزدیک است. دقیقا 15 روز قبل بود که خبرورزشی با مشارکت شرکت تولیدی عطر /(*02- اقدام به برگزاری مســابقه نظرسنجی برای گزینش بهترین بازیکن نیمفصل از نگاه هواداران فوتبال و مخاطبان خود کرد. ما از شما عزیزان خواسته بودیم از میان عیسی آلکثیر، رضا اسدی، مهدی ترابی، سیدمهدی رحمتی، مهدی قائدی و امید نورافکن، بهترین بازیکن نیمفصل را از طریق شرکت در نظرسنجی انتخاب کنید و در نهایت به قید قرعه یکی از شرکتکنندگا­ن نیز انتخاب شده و هدیهای به رسم یادبود دریافت خواهد کرد.

تبليغ‌و‌حمايت‌تبريز ‌یها‌ نکته مهم و انصافا تا حدی عجیب برایمان، انتخاب بازیکنی غیر از ســرخابیها­ی پایتخت در این نظرسنجی بود. هواداران تراکتور پس از مشاهده نظرسنجی خبرورزشی، در کانالها برای حمایت از رضا اســدی تبلیغ وسیعی راه انداختند و همین کار باعث شد این هافبک دفاعی باالتر از مهدی ترابی و مهدی قائدی قرار بگیرد. البته خبرورزشی هم در نهایت امانتداری آرا را محاسبه و اعالم کرد.

‌پيروزی‌25‌درصدی در مجموع 31347 نفر در نظرسنجی ما شرکت کردند که اسدی با اخذ 16751 رأی 52( درصد آرا) از نگاه خوانندگان خبرورزشی به عنوان بهترین بازیکن نیمفصل اول برگزیده شــد. مهدی ترابــی 7241 رأی آورد 22( درصد) و مهدی قائدی هم با 5372 رأی 15( درصد) در رتبه ســوم قرار گرفت. امید نورافکن بــا 1374 رأی (حدود 5 درصد) رقابت نزدیکی با سیدمهدی رحمتی داشت که حائز 1271 رأی (بیش از 4 درصد) شد. عیسی آلکثیر نیز 602 رأی جمع کرد که میشود 2 درصد کل آرای ماخوذه.

‌برنده‌خو ‌ششانس از میان شــرکتکنند­گان فراوان «مصطفی مالیاری» به قید قرعه برنده نظرســنجی خبرورزشی شد و با مشارکت شرکت /(*02- هدیه او طی روزهای آینده اهدا خواهد شد تا سر قولمان باقی بمانیم و بدقولی نکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.