الرفاعحریف­شهرخودروشد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

دور اول مسابقات انتخابي لیگ قهرمانان آسیا انجام شد که در مهمترین آن الرفاع با شکست دادن حریف هندي خود، حریف شهر خودرو در دور دوم شد. نتایج دور اول انتخابي به شرح زیر است: چناي سیتي هند صفر ............................................. الرفاع بحرین یک گل: مهدي عبدالجبار(14) تیم بحریني در دور بعد حریف شهر خودرو شد. سرس نگروس فیلیپین 3 ................................ شان یونایتد میانمار 2

مقدماتيلیگ­قهرمانانآس­یا

گلها: روبرت لوپز(5)، مارانیون(04) و پورتریا(97) براي نگروس، زین مین تون(37) و ماکسیمین جاوا(88) براي شان یونایتد نگروس فیلیپین در دور بعد حریف پورت تایلند شد. تامپینس راورز سنگاپور 3 .............................. باليیونایت­د اندونزي 5 گلها:کوپیتوویچ(34)،وب(35)،رحمت(76-گلبهخودي)براي تامپینــس، پالتــي(8 و ،)13 رحمت(28)، لیلــي پالي(001) و سایمیما(511)بالییونایت­د بالي یونایتد در دور بعد حریف ملبورن ویکتوري استرالیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.