فرداهمراهخ­برورزشیاست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

تمام‌ويژ ‌هنام ‌هها‌و‌ضميم ‌ههايی‌که‌قبل‌از‌اين‌خواند ‌هايد‌را‌فراموش‌کنيد...‌جيم‌مثل‌جنجال‌(جلد‌اول)‌ ويژ ‌هنام ‌های‌است‌که‌تا‌به‌حال‌نظيرش‌را‌هي ‌چجا‌نديد ‌هايد.‌فردا‌آب‌دس ‌تتان‌است،‌زمين‌بگذاريد‌و‌اين‌ ويژ ‌هنامه‌را‌حتما‌بخوانيد...‌کالبدشکافی‌موضو ‌عهای‌جنجالی‌فوتبال‌ايران‌در‌دو‌شماره‌و‌دو‌ويژ ‌هنامه‌مجزا‌ به‌عنوان‌ضميمه‌رايگان‌روزنامه‌خبرورزشــی‌تقديم‌شما‌م ‌یشود.‌جلد‌اول‌اين‌ويژ‌هنامه‌را‌فردا‌همراه‌ روزنامه‌خبرورزشی‌از‌کيوسکداران‌محترم‌بخواهيد‌و‌البته‌منتظر‌جلد‌دومش‌هم‌باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.