دادكان:چرخاندنفوت­بالازچرخان­دنيكدبستان راحتتراست

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

همراهباپرس­پولیسازتهر­ان

تااماراتبا­پیگیرییکخب­ر

همراهبااست­قاللازتهرا­ن تاکویتباان­تقادشدیدرم­ضانی استقالل،کویتیها

راتهدیدکرد

محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال مدعي است چرخاندن فوتبال در تمام دنیا از یک دبســتان هم راحتتر است. دادکان ضمن بیان این مطلب درباره اینکه انتظار ميرفت براي انتخابات فدراسیون فوتبال اعالم حضور کند، گفت:وقتيميبینی­مدخالتوانت­خابهاسلیقه­اياستونهبر­اساسمعیاره­اي بینالمللي و نه توانایي، من بیایم بگویم کاندیدا ميشوم؟!

تاج‌گفت‌وزارت‌ورزش‌به‌من‌اجازه‌نم ‌يدهد‌ک ‌یروش‌بماند واقعیت امر این است که در تمام دنیا چرخاندن فوتبال از یک دبستان راحتتر است. در کشور ما به خاطر اینکه جاهاي مختلف در فوتبال دخالت ميکنند کار دشوار است. آقاي تاج کارش دشوار بوده است در بعضي جاها موفق بوده است و در بعضي جاها هم موفق نبوده است. قبل از اینکه کیروش برود من با اوصحبتکردم­کهنگذاریدا­وبرود،تاجگفتتصمی­ممنایناستک­هکیروش بماند، ولي وزارت ورزش این اجازه را به من نميدهد. کیروش رفت هزینههاي ما بیشتر شد و نفر بعد آمد و نتوانست کار کند. چندین برابر هم پول دادیم، هم به ویلموتس دادیم ...و باید ببینیم چه اتفاقي افتاده است. ما نميتوانیم بگوییم که همهاش کار تاج و فدراسیون بوده است. سؤال من این است که االن مربي تیم ملي را چه کسي آورده است؟

نوع‌انتخاب‌اسكوچيچ‌براي‌مردم‌ايجاد‌شبهه‌کرده‌است آقاي اسکوچیچ مربيای است که امتحانش را پس داده و موفق بوده است. اگر االن او را تخطئه کنم، خودم را تخطئه کردهام. من از موفقیت او لذت ميبرم. او در هر تیمي که بوده از ملوان تا صنعت نفت آبادان نشان داده فوتبال را ميفهمد و در جهت پیشرفت فوتبال در کشور ما به نوعي زحمت کشیده است، ولي نوع انتخاب براي مردم ایجاد شــبهه کرده اســت، چون تا قبل از اینکه او بهعنوان سرمربي تیم ملي انتخاب شود ميگفتند مربي تیم ملي ایراني است.

‌ما‌با‌مردم‌روراست‌نيستيم کسي نميپذیرفت در شرایطي که رئیس فدراسیون فوتبال مشخص نیست، هدایت تیم ملــي را برعهده بگیرد. براي دو بازي با کامبوج و هنگکنگ که بهراحتي شــش امتیاز ميگیریم، بهتر بود وحید هاشمیان سرمربي ميشد و سپس دو ماه و نیم براي انتخاب سرمربي فرصت داشتند. ما با مردم روراست نیستیم و صادقانه برخورد نميکنیم.

‌به‌جاي‌تأييد‌اساسنامه‌داللي‌کردند! اساسنامهفد­راسیوناساس­نامهمندرآو­رديوزارتور­زشاست.درجلسهتأیی­دبندهاي اساسنامه حضور داشتم، اعتراض کردم و مرا به جلسات بعدي دعوت نکردند. افرادي که در این نشســت بودند، به نفع ورزش و فوتبال کار نکردند و بهنوعي داللي کردند. نميدانم چرا اینها گفته نميشود. پیشتر در اساسنامه باشگاههاي قهرمان لیگ برتر و جام حذفي براي ریاست فدراسیون رأي ميدادند اما االن 34 باشگاه رأي ميدهند.

‌2‌مدير‌را‌تهديد‌کرده‌بودند‌که‌اگر‌به‌فالن‌شخص‌رأي‌ندهند‌به‌آنها‌بودجه‌نم ‌يدهند! دادکان با بیان اینکه معاون اجتماعي رئیسجمهور در این جلسه حضور داشت، در ادامه گفت: من با دو مدیر صحبت کردم که گفتند به ما فشار آوردند که به فالن نفررأيدهیم،وگرنهگفتها­ندکهبهباشگ­اهمابودجهن­دهند.اینهاخالفن­ظاماست؟ تعداد باشگاههاي داراي رأي از تعداد هیئتهاي فوتبال بیشتر است. اینجا قدرت وزارت ورزش و جوانان باال ميرود، چون باشگاههاي ما دولتي هستند.

‌وزارت‌ورزش‌نبايد‌سرمربي‌تيم‌ملي،‌ناي ‌برئيس‌و‌دبير‌فدراسيون‌را‌انتخاب‌کند کار وزارت ورزش این اســت که کارهــاي کالن ورزش را انجام دهد. نه اینکه سرمربي تیم ملي یا نایبرئیس و دبیر فدراسیون را تعیین کند.

‌افرادي‌که‌براي‌رياست‌ثب ‌تنام‌کرد‌هاند،‌م ‌يتوانند‌ماهي‌يک‌ميليارد‌پول‌بياورند؟ من شــقالقمر نکردم اما پنج میلیارد و 600 میلیون تومان براي فدراسیون بعدي گذاشتیم و ساختمانهاي استقالل و پرسپولیس را خریدیم. این فدراسیون را که 60 میلیارد تومان ميارزد، ما خریداري کردیم. افرادي که براي ریاست فدراسیون ثبتنام کردهاند، ميتوانند ماهي یک میلیارد براي فوتبال پول بیاورند؟ چون این رشته ماهي یک میلیارد تومان پول ميخواهد. در دنیا ميگویند دانش، تخصص، تجربهومقبو­لیتاجتماعي­برايریاستم­هماستامادر­کشورمااینم­وضوعرعایت نميشود.مایکفاکتور­بهچهارعامل­قبلياضافهک­ردیمبهنامت­کلیف.تکلیفمعنای­ي ندارد. آقایان ميگویند به من تکلیف شد که ثبتنام کنم. من وقتي دانش، تجربه، تخصص و مقبولیت ندارم، ثبتنام نميکنم. آیا شما ثبتنام ميکنید که اسمت را بگویند؟ از این نامزدها بپرسید در وجود خودتان چه دیدهاید که نامزد شدهاید.

‌به‌رويانيان‌گفتم‌يحيي‌را‌برکنار‌نكن‌ وي با اشاره به مشکالت پرسپولیس با یحیي گلمحمدي گفت: چند سال پیش که گلمحمدي سرمربي پرسپولیس بود، به مدیرعامل وقت باشگاه گفتماینکار­رانکن،چونیحیيآین­دهداراست.اوميگویدوق­تيماچیزي نداریــم، چــرا در بوق و کرنا ميگوییم داریم؟ یکي نیســت از باال بگوید پرسپولیس چند سال است بدهکار است. زماني که عضو افتخاري هیئت مدیره پرسپولیس بودم، خطیب (مدیرعامل وقت باشگاه) وامي گرفت که پس نداد. ما فرم مربوطه را امضا نکردیم و او به جاي امضاي ما خط کشیده بود. بانک تجارت گفت اعضاي هیئت مدیره باید بدهي باشگاه را پرداخت کنند. پرسپولیس بدهکار است، این مبلغ را از باشگاه بگیرید. چه اتفاقي در مدیریتها افتاده که استقالل و پرسپولیس هر کدام001 میلیارد تومان بدهکارهستن­د؟!

‌اگر‌براي‌استقالل‌و‌پرسپوليس‌ساختمان‌نم ‌يخريديم...‌ دادکان که مهمان ورزش و مردم بود، با انتقاد از وضعیت مدیریتي سرخابيهاي پایتختگفت:چهکسيگفتهش­مامدیرعامل­باشید،وقتينهاعتب­اريدرجامعه دارید که پولي بگیرید و نه اینکه پولي بیاورید. اگر نميتوانید کار کنید، بروید! اگر این دو باشگاه در زمان ما خریداري نميشد، مانند زمان علي پروین، کارهاي آنها پشت ماشین انجام ميشد. به نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال ميگویم اگر در خودت توانایي نامزدي ریاست ميبیني، روي خصوصیاتت پافشاري کن. 50 درصد فوتبال ما ضعیف شده و اگر نميتواني، آن را بدتر نکن. تالشهای حمید اســتیلی برای زنده کردن پاداش امیدهایی که در مرحله اول رقابتهــای انتخابــی بازیهای المپیک عضو تیم امید بودند و چون در مرحله دوم بازیها حضور نداشــتند، پاداش ۸1 میلیونیشــ­ان را نگرفتند، بینتیجــه ماند و بعد از یک ماه انتظار بیفایده صدای هشت، ده نفری که این پاداش حقشان بود، درآمد. آنها با یک استوری مشــترک به پرداخت نشدن پاداش اعتراض کردند و از فدراسیون فوتبال خواستند حقشــان را بدهد. حمید اســتیلی هم در حمایت از این بچههــا به خبرورزشــی گفت: «حق دارنــد، در مرحله اول کــه بازیها به

میزبانیتهر­انبود،عضوتیمبودن­دوباید پاداش به آنها هم تعلق میگرفت. آن زمان که فدراسیون پول نداشت، خودم با کمــک وزارت ورزش، کمیته ملی المپیــک و یکی از اپراتورها 4 میلیارد تومان برای تیم امید کمک مالی جور کردم و تحویل امور مالی فدراســیون دادم و فقط یک خواهش داشــتم که پاداش همه اعضای تیم یکسان باشد. اگرمیدانست­یماینطوررف­تارمیکنند، خودم این پول را بین بچهها تقســیم میکردم. دو ســال مجانی کار کردم و هیچ دستمزدی نگرفتم. برای خودم چیزی نمیخواهم اما از فدراســیون تقاضا میکنم حق این بچهها را بدهد.

نصیرمقدري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.