مصلح:بلدنیستمبه­مربیاننهبگ­ویم هرجابخواهن­دبازیمیکنم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

ادعای ضعیف بودن العین خندهدار است

سپاهان‌کاری‌کرد‌کارستان.‌شاگردان‌قلع ‌هنويی‌در‌روز‌اول‌مرحله‌گروهی‌موفق‌ شدند‌با‌چهار‌گل‌العين‌را‌در‌خان ‌هاش‌شكست‌داده‌و‌بهترين‌نتيجه‌را‌بين‌تي ‌مهای‌ ايرانی‌کســب‌کنند‌و‌به‌نوعی‌آبروداری‌کرده‌باشند.‌يكی‌از‌بهترين‌بازيكنان‌ سپاهان‌در‌اين‌ديدار‌شايان‌مصلح‌مدافع‌اين‌تيم‌بود‌که‌موفق‌شد‌به‌کمک‌ساير‌ مدافعان‌اين‌تيم‌دروازه‌تي ‌مشان‌را‌بسته‌نگه‌دارند.‌گف ‌توگوی‌ما‌با‌شايان‌را‌در‌ ادامه‌م ‌یخوانيد.

‌شايان‌بازی‌با‌العين‌چطور‌بود؟ من فکر میکنــم بازی ما با العین یکی از بهترین بازیهای تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا بود. تیم ما نمایش فوقالعادها­ی داشت و کامال برتر از حریف بودیم و استحقاق کسب این نتیجه را داشتیم. در کارهای دفاعی عملکرد بسیار خوبی داشتیم و از موقعیتهایی هم که گیرمان آمد، به بهترین شکل استفاده کردیم.

‌شما‌بهترين‌نتيجه‌را‌بين‌تي ‌مهای‌ايرانی‌داشتيد‌و‌آبروداری‌کرديد. خوشحالمکهت­وانستیمنما­یندهخوبیبر­ایایرانباش­یم.امیدوارمبت­وانیمهمین روند را ادامه دهیم. من هم به عنوان یک ایرانی دوست دارم بقیه تیمهای ما هم نتایج خوبی بگیرند و از آبروی فوتبال ایران دفاع کنند.

‌بعض ‌یها‌عنوان‌کردند‌العين‌ضعيف‌بود‌و‌به‌نوعی‌پيروزی‌با‌ارزش‌شما‌را‌لوث‌کردند. واقعا ضعیف بودن العین خندهدار است. همین االن العین در ترکیب تیمش بازیکن ‪5 4،‬ میلیون دالری دارد، من نمیدانم چطور میگویند این تیم ضعیف بود.

‌تو‌هم‌در‌اين‌بازی‌به‌عنوان‌مدافع‌آخر‌به‌ميدان‌رفتی. بله، شاید باورتان نشود ولی این دومین دیداری بود که به عنوان دفاع میانی بازی کردم. بازی اول برابر ماشینسازی بود که آن دیدار هم برای ما بدون گل خورده به پایان رسید. البته باید بگویم کل تیم خوب دفاع کردند و در کلینشیت همه تیم عملکرد فوقالعادها­ی داشتند. راستش من بلد نیستم به مربیانم نه بگویم به همین خاطر هر جا مرا بگذارند، با تمام وجود بازی میکنم.

‌بازی‌با‌السد‌را‌چطور‌م ‌یبينی؟ به نظرم بازی مقابل الســد به مراتب ســختتر از العین است. السد تیم بسیار گردنکلفتی به حســاب میآید و باید خیلی مراقب این تیم باشیم. ما هم تیم خوبی هستیم و بازیکنان باکیفیتی در ترکیب تیم ما حضور دارند. امیدوارم از بازی با السد با دست پر برگردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.