رضایي:درمانمصدوم­یتم جواب عکس داد و مصدومتر شدم

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

فصل گذشته از همه نظر براي من بد بود

کاوه رضایي مهاجم ایراني شارلوا بعد از ســپري کردن فصلي کابــوسوار، این روزهادوران­يفوقالعاده­راسپريميکن­د و به تازگي توانسته آمار گلهایش را در لیگ بلژیک دو رقمي کند. این مهاجم در مورد شــرایط خودش و همچنین تیم ملي صحبتهایي انجام داده که در ادامه ميخوانید.

‌شــارلوا روند رو به رشــدي دارد و ميتــوان آینده خوبي بــراي این تیم پیشبینيکرد.خوشبختانهت­وانستمبه ترکیب تیم برگردم و هم به خودم و هم تیم کمک کنم. فصل گذشــته در بروژ اتفاقاتي افتاد که باعث شــد شــرایط مطابق میلم پیش نرود.

‌‌مصدومیت باعث شد مدت زماني طوالني از میادین دور باشم و متأسفانه درمانم در بلژیک جــواب عکس داد و مصدومتر شــدم. مجبور شــدم روند درماني دیگري انتخاب کنم و با کمک پزشکانایرا­نيمصدومیتم­رارفعکردم.

‌دراینفصلتص­میمگرفتمشا­نسم را در تیمي که قبال در آن بودم، امتحان کنم.فصلگذشتهاز­همهنظربراي­من بد بود اما در این فصل ســعي کردم با شــناختي که از خودم دارم، بتوانم به شــرایط آرمانيام برگردم. همســر، دوســتان و خانــوادها­م خیلي کمک کردند تا به شرایط ایدهآل برگردم.

‌‌ فوتبال بلژیک خیلي به فرانسه نزدیک اســت. جدا از همســایگي

بلژیک و فرانسه، زبان 2 کشور یکسان است و شباهتهاي زیادي در سبک فوتبــال آنها وجود دارد. تالشــم را ميکنم روند رو به رشدم ادامه داشته باشد تا در پایان فصل به تیم بهتري بروم. هواداران شارلوا من را به خوبي حمایت ميکنند و ميگویند تو براي تیم تالش زیادي ميکني.

‌همیشهتالشک­ردمجزوبازی­کنان تیم ملي باشــم و بتوانــم به تیم ملي کشــورم کمک کنم. براي هر بازیکن افتخاراستپ­یراهنتیممل­يکشورش را بپوشــد. در جامهاي جهاني قبلي قسمت نشــد بازي کنم اما امیدوارم ایران به جــام جهاني 2202صعود کند و من هم جزو تیم ملي باشم.

‌‌امیــدوارم کادر فني جدید بتواند کارش را به درستي انجام دهد. تیم ملي شــرایط خاصي دارد و به همین دلیل فشار زیادي روي سرمربي جدید وجود دارد. کادر فني جدید باید نتیجه 2 بازي قبلي که از دست دادیم را جبران کند.

‌ترجیحميدهم­درجایيباشم­که فرصت بازي داشته باشم و از زندگي فوتباليام لذت ببرم تا اینکه در یک تیمبزرگباش­موبازينکنم.بههمین دلیل بود که تصمیم گرفتم دوباره به شارلوا برگردم. امیدوارم شرایط براي بازگشــتم به کلوب بروژ فراهم شود. براي من افتخار اســت که بتوانم در باشگاهي در آن سطح بازي کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.