هللیوس،هلیوسه

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سومین پیروزی متوالی شاهین با میشو، نمایندهبوش­هرراازقعرج­دولیکپلهبا­ال آوردتابندر­یهابهماندن­شاهینمحبوب شهرشان امیدوار شوند. مجید جاللی هم دیروز برای اولین بار گلگهر را از دو خانه پایینجدولک­همنطقهسقوط­است،جدا کرد. البته رقابت برای بقا همچنان میان تیمهای قعرنشین ادامه دارد و هنوز زود

اســت درباره مانــدن تیمی نظر قطعی بدهیم اما3 پیروزی متوالی برای محبوب شــدن میشــو در بوشــهر کافی است، همانطور که باخت تکراری نفت آبادان در خانه برای منفور شدن اسکوچیچ که این تیم را رها کرد، کفایت میکند. فعال ندای هللیوس، هلیوســه در بوشهر به گوش میرسد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.