بادکنکخنده­آور،جهانبخشراب­هدردسراندا­خت

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

مشکلتازهبر­ايهافبکایر­انيبرایتون

به نظر ميرسد علیرضا جهانبخش، هافبــک ایرانــي تیم برایتــون در دردسري تازه گرفتار شده است. در حالي که لیگ انگلیس در تعطیالت زمســتاني خود به سر ميبرد، چهار بازیکن باشــگاه برایتــون از جمله هافبکایران­يکشورماندر­رستوراني در حــال تنفس گاز خنــده از یک بادکنک دیده شدهاند که این موضوع حواشيزیادي­دررسانههاي­انگلیسي بهوجودآورد­هاست.بهجزجهانبخ­ش، شین دافي، پاسکال گروس و لئوناردو تروســارد در ایــن برنامــه حضور داشــتهاند و باشــگاه برایتــون در بیانیهاي اعالم کــرد این اتفاقات را بررســي خواهد کرد. ایــن اتفاق ميتواند دردسري تازه براي هافبک کشورمان باشد که بعد از نیمفصل سکونشیني به تازگي توانسته بود خــودش را به ترکیب اصلي تیمش برســاند و دو بار نیز جایزه بهترین بازیکن ماه باشگاه را از آن خود کند. حال باید منتظر ماند و دید واکنش باشگاه برایتون به این اتفاق چیست و چه جریمهاي براي جهانبخش و همتیميهایش­درنظرگرفته­خواهد شد. رسانههاي انگلیسي انتقادات زیادي به این اتفاق داشــتهاند که تعدادي از آن را در ادامه ميخوانید.

UHFFRVH%:‌برخي‌بازيكنان‌کامال‌ تعطيل‌کرد ‌هاند برخي از بازیکنان تصمیم گرفتهاند در جریــان تعطیالت زمســتاني کامال از فوتبال دور باشــند و فوتبال را تعطیل کنند در حالي که بسیاري از آنها در کنار خانوادهشان­وقتميگذران­ند.برخيهم تصمیم به سفر گرفتند و چهار بازیکن برایتون در رستوراني در اسپانیا در حال تنفسگازخند­هدیدهشدند.پیشازاین نیز تعدادي از بازیکنان آرسنال در حال انجاماینکا­ردیدهشدهبو­دند.تنفساین گاز از ســال 2016 در انگلیس ممنوع اعالم شده است. استنشاق بیش از حد آن ميتواند به حمله قلبي و حتي مرگ منجر شود. برایتون اعالم کرده بهطور داخلي با مشــکل برخورد ميکند اما جزئیات بیشتري اعالم نشده است.

‌ديلي‌ميل:‌مشكلي‌تازه‌براي‌پاتر‌ اگر چه در ویدئوي منتشــر شــده محتواي بادکنک مشخص نیست اما از این بادکنکها معموال براي تنفس گازخندهاست­فادهميشود.سخنگوي باشگاه برایتون در این باره گفته است: «باشگاه ميداند ویدئو مربوط به این کار بازیکنان در رسانههاي اجتماعي در حال دست به دست شدن است و بااینمسئله­بهصورتداخل­يبرخورد ميکنیم.» این ویدئو مشــکلي تازه

برايگراهام­پاتر،مربيبرایتو­نخواهد بود که تیمش در سال جاري میالدي هنوز به پیروزي نرسیده و نزدیک به منطقه سقوط است.

‌اينديپندنت:‌ هوادار‌پاالس‌تيم‌رقيب‌را‌نابود‌کرد این ویدئو اولین بار در حساب کاربري شخصي در توئیتر منتشر شده که به نظر ميرسد هوادار کریستالپاا­لس (رقیب دیرینه برایتون) اســت. حال باشگاه در حال بررسي اتفاقاتي است که آن شــب در این رســتوران در اســپانیای­ی افتــاده اســت و در آن دســتکم چهار بازیکــن مرغهاي دریایي دیده ميشوند. این اتفاق در حالي ميافتد کــه برایتون در حال حاضرتنهاسه­امتیازازمن­طقهسقوط فاصله دارند.

‌سان:‌اين‌ويدئو‌در‌ بدترين‌زمان‌منتشر‌شد در حالي که برایتــون در تعطیالت زمستاني است، به نظر ميرسد چهار بازیکــن ایــن باشــگاه در حــال خوشگذراني در کنار هم هستند. هر چهار بازیکن حاضر در این ویدئو، در مسیربقايبر­ایتون،بازیکنانيک­لیدي در ترکیب مرغهاي دریایي هستند. زمان انتشار این ویدئو بدترین موقع براي گراهام پاتر اســت که در سال جدید بدون برد بوده و حاال بازیکنان ایــن تیــم در تعطیــالت کار ناامیدکنند­هاي انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.