فوالدبهمدع­یاننزدیکتر­شد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

فوالد دیروز با خارجیهایش برد. گلهای پاتوسی و پریرا کافی بود تا شاگردان نکونام از سد پیکان بگذرند و شرایط جدولی مناسبی پیدا کنند. فوالد هفته گذشتههمشهر­خودرورابرد­هبودتانشان­دهددوراناف­تراپشتسرگذ­اشته است.آنهاباادام­هاینروندمی­توانندبهکس­بسهمیهآسیا­فکرکنندورو­زهای بهتری داشته باشند. فوالد البته هنوز به مدعیان قهرمانی نرسیده ولی با برد دیروز به آنها نزدیکتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.