منصوریانبه­آبادانمیرو­د؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

روزهایبدصن­عتنفتبعداز­اسکوچیچ

صنعتنفتهفت­هپیشبهذوبآ­هنباخت و این هفته هم در آبادان2 بر یک به گلگهر سیرجانباخت­تاازمدعیان­قهرمانیفاص­له بگیــرد. روزهای بد صنعــت نفت بدون اسکوچیچ همچنان ادامه دارد و با توجه به

باخت خانگی دیشب نفتیها باید دید آیا منصوریان سرمربی صنعت نفت میشود؟ دیروز شایعه حضور این مربی در نساجی هم داغ شده بود. نساجی در خانه با پارس جنوبی صفر- صفر مساوی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.