استقاللبدو­نسرپرستبهک­ویترفت!

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

سعید رمضاني که روز گذشته در فرودگاه امام (ره) نیز حضور داشت ظاهرا به دلیل عدم حضور تیم در قسمت &,3 و مشکالت دیگر قید سفر با استقالل به کویت را زده است. البته گفته ميشود امیر سلطاني از مسئوالن باشگاه، این تیم را در سفر به کویت همراهي ميکند. ظاهرا سعید رمضاني پس از حل مشکل لباس تیم به کویت ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.