غفوريبهخاط­رهوادارانا­ستقاللعکسم­نرامنتشرنک­رد

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

يكيا‌زا‌تفاقات‌عجيب‌روزهاي‌گذشتهب‌ريدن‌ عكس‌وريا‌غفوري‌در‌صفحه‌اينستاگرام‌ عليرضا‌بيرانوند‌بود.‌درواز ‌هبان‌مل ‌يپوش‌ پرســپوليس‌چند‌روز‌پيش‌همراه‌با‌وريا‌ غفوري،‌احمد‌آ ‌لنعمه‌و‌وحيد‌حمد ‌ينژاد‌ همبازيان‌ســابق‌خود‌در‌نفــت‌تهران‌به‌ کوهپيمايي‌رفت‌و‌عكسي‌هم‌از‌اين‌دورهمي‌ خودماني‌در‌صفحه‌شخصي‌خود‌منتشر‌کرد‌ اما...‌‌‌بريدن‌عكس‌کاپيتان‌استقالل‌توسط‌ درواز ‌هبان‌مل ‌يپوش‌پرسپوليس‌حاشي ‌ههايي‌ به‌وجود‌آورد‌که‌خود‌بيرانوند‌دراين‌رابطه‌ توضيح‌جالبي‌دا ‌د. ‌‌‌قبل‌از‌هر‌چيــز‌م ‌يخواهيم‌در‌خصوص‌ بريدن‌عكس‌وريا‌غفوري‌در‌صفحه‌شخص ‌يات‌ در‌اينستاگرام‌بپرسيم. اتفاقا ســؤال خوبي پرسيديد. من خودم با وريا غفوري هم صحبت كردم. زماني كه از كوهنورديبا­غفوريبرگشت­يميكاستوري منتشــر كردم كه بعــد از دو روز او جواب اســتوريام را نداد. تصور كــردم غفوري دوست ندارد به هواداران بگويد با عليرضا بيرانوند به كوهنوردي رفته است. از غفوري سؤال كردم چرا عكس را در اينستاگرام­ت منتشــر نكردي؟ كه او گفــت چون آرم پرسپوليس روي پيراهن تو بود اين كار را انجــام ندادم. من هم به او گفتم ما با هم به كوه رفتهايم و هر طور كه صالح است اقدام كن. اين تصميم خود غفوري بود.

‌‌پس‌از‌بريدن‌عكسش‌ناراحت‌نشد؟! نه، از قديم گفتهاند چيزي كه عوض داره گله نداره!

‌‌گفتيم‌شايد‌با‌هم‌قهر‌کرده‌باشيد‌و...‌‌ وريــا غفوري دوســت صميميام اســت و سهشنبه هم با هم بوديم و حتي با هم تمرين هــم كرديم. من عكــس او را در اســتوري اينستاگرام­ممنتشركرده­بودموليوقت­يديدم او اين كار را انجام نداده عكس او را كات كردم. با خودم گفتم شــايد او دوست نداشته باشد عكسش در كنار من منتشر شود.

‌‌‌چرا؟ تصور ميكنم به خاطر هواداران اســتقالل باشــد. شــايد نميخواســت عكــس يك پرسپوليسي را استوري كند و باعث دلخوري طرفدارانش شود.

‌‌‌ولي‌تو‌اين‌کار‌را‌انجام‌دادي؟ هر كس يك تفكــري دارد كه قابل احترام است. من همان عكسي را كه در اســتوري منتشر كردم غفوري هم منتشــر كرد و در اين يكي دور روز هم اين اتفاق افتادوهواد­اراناستقال­لبهمن پيغام دادنــد غفوري مردانگي كرده و عكس تو را گذاشــته اما تو عكس او را بريدي. مــن حرف هواداران عزيز استقالل را تحمل ميكنم و هرچه دوست دارنــد بگويند ولي باز به خاطر آنكه آنها چنين حرفهايي نزنند يك عكس ديگر از غفوري منتشر كردم. تأكيد ميكنم غفوري خودش بــه خاطر آرم پرســپوليس روي پيراهن من عكس را منتشر نكرده بود ولي ايــن تصميم با خودش بود. جــدا از فوتبال با غفوري خيلي دوست هستيم.

‌‌تو‌خودت‌ناراحت‌نشدي؟ واقعيتشراب­خواهيدخيلي­ناراحتشدمك­ه چرا هواداران اســتقالل وقتــي چيزي را نميدانند به من حمله كردند. از اول فوتبال هم هميشــه اين هواداران بــه من حمله ميكردنــد و از اين موضــوع ناراحت هم نميشوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.