عرق خجالت روی پیشانی فوتبال ایران

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

كام ًًالمشخصاستك­هكاربهلجول­جبازیكشيده­ويكسریازبا­شگاههایليگ­برتری كهنمیخواهن­دبازیهاراا­دامهبدهند(چونپولندار­ندمعوقاتبا­زيكنانشانر­ابدهند) دنبال دبه كردن هســتند. خبر اين بود كه چند باشــگاه ليگ برتری با ارسال نامهای مشترك!بهسازمانلي­گاعالمكردن­ددستكشيكبا­رمصرف،مايعضدعفون­یكننده، لوازم تســت كرونا ...و ندارند. اين حركت بيانگر نوعی لجبازی آشكار است اما سهيل مهدی سرپرست كميته مسابقات كه روی خط برنامه فوتبال برتر رفته بود ترجيح داد اسم اين باشگاهها را نياورد! سؤال اينجاست كه مگر میشود باشگاهی با دهها ميليارد هزينه و داشــتن حداقل 0۱ بازيكن ميلياردی، دستكش يكبار مصرف و الكل و مواد شوينده نداشته باشد؟ واقعا اگر اسم اين كار دبه كردن و لجبازی نيست پس چيست؟ همانهايی كه با تدبير! خود عكس متين خدابيامرز را استوری كرده و بر طبل تعطيلی مسابقات كوبيدند حاال كار را به جايی رساندهاند كه به هر شكل ممكن- ولو با ارسال نامه تمسخرآميز به سازمان ليگ- بهانهجويی میكنند. هدف اينها تعطيلی مسابقات است و در اين راه دست به هر كار ديگری هم میزنند. دليل تحركات خندهدارشان هم مشخصاست؛اينكهضعفمف­رطمديريتدر­اينباشگاهه­اموجمیزندو­البتهخبری از پول هم نيست. در واقع آقای مديرعامل كه فقط اسم مدير را يدك میكشد و دهها ميليونتوما­نهمازبيتال­مالحقوقمیگ­يرد،چونبعضاتحت­تأثيروفرما­نبرسرمربی تيمش است، اين كارها را میكند تا بلكه ليگ تعطيل شود و مجبور نباشد بقيه پول بازيكنان و پرسنل باشگاه را بدهد. تكليف اين مديران و باشگاههای ورشكستهشان كه مشخص است، برنامههایش­ان هم كه دهه هفتادی و فوقالعاده مضحك است اما بايد ديد فدراسيون فوتبال تا كی میخواهد هيچ واكنشی نشان ندهد و دست روی دست بگذارد؟! با نامهای كه چند باشگاه نامعلوم! ليگ برتری به سازمان ليگ نوشتند فقط عرق شرم روی پيشانی فوتبال ايران نشست، همين و بس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.