اصًالماجراي ویلموتسمهم­هست؟

KHABAR VARZESHI - - صفحه اول -

آنطور كه در اظهارات اخير مهدي تاج متوجه شديم، مارك ويلموتس ادعا كرده كه در قرارداد او دســت برده شده است. دقيقا برخالف ادعاي تاج كه گفته بود ويلموتس كالهي گشاد بر سر فوتبال ايران گذاشته، ويلموتس مدعي شده كه در قرارداد او دست برده شده است. در اين ماجرا چند اتفاق موازي افتاد: دو ميليون يورو كه پيش از بازي با عراق به ويلموتس داده شــد، پول زور بود. پولي براي ۱۳ روز حضور در كنار تيم ملي ايران كه قيمت اين مربي بلژيكي درجه چندم را تا حد گوارديوال باال ميبرد. آن زمان كســي سؤال نپرســيد كه آيا اين رقم براي اين تعداد روز حضور، منصفانه هست يا نه. آن روز كسي نپرسيد كه آيا او به اين اندازه به فوتبال ما خدمت كرد يا خير. آن زمان فقط يك هدف تعريف شده بود: با پنهانكاري پول او را بدهيد و به هر قيمت ممكن او را راضي كنيد كه در بازي با عراق روي نيمكت ايران بنشــيند. رسيدن به پاسخ سؤالهايباا­ل،بسيارآسانا­ست.زمانيحسابو­كتابوجوددا­ردوسؤالپرس­يده ميشودكهپاي­منافعشخصيد­رميانباشد.اينپولنهاز­جيبرئيسفدر­اسيون فوتبال و نه از جيب اعضاي هيئترئيسه پرداخت نشد. اين پول مستقيم از جيب مردم پرداخت شد. براي همين شايد زياد روي جوانب ماجرا دقت نشد. شش ميليون يورو غرامتي كه ويلموتس طلب كرده، به چه دليل اســت؟ اگر قصه همانطور است كه مديران فدراسيون فوتبال ميگويند و فقط پول سه ماه را به او بدهكاريم، اين ادعاي او از كجا ميآيد؟ اين پول هم بايد از جيب مردم برداشته شود؟ آنچه مسلم است اينكه از نظر مالي دچار ضرري بزرگ شدهايم. صدمه مالي شديدي كه حساب خالي فدراسيون را خاليتر كرد. اما آنچه مهمتر اســت اينكه اعتبار ما دچار آسيبي جدي شده است. اينكه پولمان را ببرند و اعتبارمان را هم هدف بگيرند خيلي دردآور است. ويلموتس به ما تهمت زده كه قراردادش دستخورده است. دقيقا چه كسي از غرور جريحهدار شده ما دفاع ميكند؟ چه كسي بايد به اين موضوع ورود كند كه چرا و چگونه اعتبار و پول ما به حراج رفت؟ اصال ماجراي ويلموتس براي كسي مهم هست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.